1. Trang chủ
  2. Đơn vị dự toán cấp trên thiết lập thông tin đơn vị

Đơn vị dự toán cấp trên thiết lập thông tin đơn vị

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Thiết lập\Thông tin đơn vị.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn Mã QHNS và Tên đơn vị theo thông tin đơn vị đã đăng ký để mua bản quyền sử dụng phần mềm.

3. Phần mềm tự động lấy lên các thông tin anh/chị đã nhập khi bắt đầu sử dụng phần mềm: Chương, Cấp NS, Loại hình đơn vị, Địa chỉ,… Có thể chọn lại hoặc nhập thêm (nếu muốn).

*Lưu ý: thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập.

4. Đơn vị nhận báo cáo: bao gồm thông tin Mã QHNS, Tên đơn vị cấp trên mà đơn vị cần nộp báo cáo lên.

5. Tích chọn Đồng thời là đơn vị lập dự toán nếu đơn vị vừa thực hiện chức năng tổng hợp vừa thực hiện cả chức năng lập dự toán.

6. Tích chọn Lập tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán nếu đơn vị có nhu cầu lập tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán để nộp cấp trên.

7. Tích chọn Lập, kiểm tra & tổng hợp dự toán tiết kiệm 10% nếu muốn kiểm tra dự toán tiết kiệm 10% của các đơn vị cấp dưới.

8. Nhấn Lưu.

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?