1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị dự toán cấp trên
 4. Đơn vị HCSN cấp trên theo dõi tình hình thực hiện dự toán

Đơn vị HCSN cấp trên theo dõi tình hình thực hiện dự toán

Sau khi thực hiện phân bổ xuống các đơn vị HCSN trực thuộc, các đơn vị HCSN chủ quản có thể đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, chi từ nguồn phí để lại, chi NSNN của các đơn vị cấp dưới so với dự toán được giao.

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Theo dõi thực hiện.

2. Chọn thời điểm theo dõi thực hiện:

 • Kỳ báo cáo: theo dõi thực hiện theo Tháng, Quý hoặc Năm.

 • Tùy chọn: chọn Từ tháng… Đến tháng… Nhấn Áp dụng.

3. Tại màn hình theo dõi thực hiện chính:

 • Xem được tình hình thực hiện dự toán gồm tổng số thực hiện và tỷ lệ thực hiện của 3 nội dung: Chi ngân sách nhà nướcThu phí, lệ phí và Chi từ nguồn phí để lại.

 • Biểu đồ cột Tình hình chi NSNN: Xem Số dự toán và Số thực hiện của các lĩnh vực thuộc Chi NSNN.

 • Biểu đồ cột Tình hình thu phí, lệ phí: Xem Số dự toán và Số thực hiện của Số thu phí, lệ phí  Số phí, lệ phí nộp NSNN.

 • Biểu đồ cột Tình hình chi từ nguồn phí được để lại: Xem Số dự toán và Số thực hiện của Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên  Kinh phí giao không tự chủ/không thường xuyên.

I. Theo dõi Tình hình chi NSNN

 • Chọn Tình hình chi NSNN.

 • Anh/chị có thể theo dõi tình hình thực hiện chi NSNN theo nhiều chiều. Chế độ mặc định là theo dõi theo Lĩnh vực. Tại chế độ này, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị, Tính chất nguồn  Danh mục cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình chi NSNN theo Lĩnh vực, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên và danh mục Chi thường xuyên.

 • Ngoài ra anh/chị có thể theo dõi tình hình thực hiện chi NSNN theo Tính chất nguồn. Tại chế độ này, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị, Lĩnh vực và Danh mục cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình chi NSNN theo Tính chất nguồn, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, lĩnh vực Quốc phòng và danh mục Chi thường xuyên.

 • Anh/chị cũng có thể theo dõi tình hình thực hiện chi NSNN chi tiết đến Nhiệm vụ. Tại chế độ này, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị, Lĩnh vực, Tính chất nguồn và Danh mục cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình chi NSNN theo Nhiệm vụ, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, lĩnh vực Quốc phòng, tính chất nguồn Kinh phí không giao tự chủ/không thường xuyên và danh mục Chi thường xuyên.

II. Theo dõi Tình hình thu phí, lệ phí

 • Chọn Tình hình thu phí, lệ phí.

 • Anh/chị có thể theo dõi tình hình thực hiện thu phí, lệ phí theo nhiều chiều và theo từng đơn vị cụ thể. Chế độ mặc định là theo dõi theo Tổng quan.

Ví dụ: Theo dõi tổng quan tình hình thu phí, lệ phí tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT.

 • Ngoài ra anh/chị có thể theo dõi tình hình thực hiện thu phí, lệ phí theo Loại thu, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình thu phí, lệ phí theo Loại thu, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT.

 • Anh/chị cũng có thể theo dõi tình hình thực hiện thu phí, lệ phí chi tiết đến Khoản thu.  Tại chế độ này, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị, Loại thu cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình thu phí, lệ phí theo Khoản thu, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, loại thu Phí.

III. Theo dõi Tình hình chi từ nguồn phí để lại

 • Chọn Tình hình chi từ nguồn phí để lại.

 • Nếu xem theo Sự nghiệp thu, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị Tính chất nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình chi từ nguồn phí để lại theo Sự nghiệp thu, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

 • Nếu xem theo Tính chất nguồn, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị Sự nghiệp thu cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình chi từ nguồn phí để lại theo Tính chất nguồn, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, sự nghiệp thu Các hoạt động kinh tế.

 • Nếu xem theo Khoản thu, anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị, Tính chất nguồn và Sự nghiệp thu cần xem.

Ví dụ: Theo dõi tình hình chi từ nguồn phí để lại theo Khoản thu, tại đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên và sự nghiệp thu Các hoạt động kinh tế.

Cập nhật 06/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan