Đơn vị HCSN cấp trên thực hiện phân bổ

Phần mềm giúp đơn vị chủ quản thêm và quản lý nhiều phương án phân bổ.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

A. Thêm phương án phân bổ

Để thêm mới phương án phân bổ, thực hiện như sau:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Thực hiện phân bổ.

2. Nhấn Thêm phương án.

3. Nhập Tên phương án.

5. Có thể chọn ngày phê duyệt hoặc để trống.

6. Nhấn Lưu.

6. Sau khi lập xong phương án phân bổ, anh/chị có thể nhân bản thêm 1 phương án phân bổ hoặc xóa phương án phân bổ đó đi.

B. Thực hiện phân bổ

Anh/chị thực hiện phân bổ theo cái nội dung bao gồm: Thu Phí, Lệ phí, Chi thường xuyên, BSMT từ NSNN sau đó phần mềm tự động tổng hợp dữ liệu được nhập liệu trong phần Tổng hợp phân bổ dự toán.

I. Phí, Lệ phí

– Phí, Lệ phí – Thu Phí, Lệ phí

1. Chọn tab Phí, Lệ phí\Thu Phí, Lệ phí.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các nội dung phân bổ và nội dung phân bổ chi tiết của nội dung đó.

3. Nhấn Thêm nội dung.

 • Tích chọn vào nội dung mà anh/chị muốn thực hiện phân bổ dự toán.
 • Anh/chị có thể tìm kiếm nội dung thu Phí, Lệ phí bằng cách nhập mã hoặc nội dung vào thanh tìm kiếm nhanh. 
 • Nhấn Lưu.

4. Chọn nội dung thực hiện phân bổ dự toán.

5. Nhấn Sửa.

6. Để thực hiện phân bổ thực hiện như sau:

7. Nhấn Thêm dòng.

8. Phần mềm lấy lên danh sách các đơn vị thuộc Phòng giáo dục.

Tỷ lệ nộp, Số nộp NSNN là những nội dung phần mềm sẽ đưa giá trị mặc định đã được nhập trước trong danh mục vào, người dùng có thể sửa lại nếu có nhu cầu thay đổi.

 • Chọn đơn vị cho nội dung thu.
 • Nhập Số thu Phí, Lệ phí.
 • Nhập Tỷ lệ nộp.
 • Nhập Số nộp NSNN.
 • Phần mềm tự tính Nguồn phí được để lại.

9. Nhấn Lưu.

10. Các nội dung khác anh/chị thực hiện tương tự.

– Phí, Lệ phí – Chi từ nguồn phí để lại

1. Chọn tab Phí, Lệ phí\ Chi từ nguồn phí để lại.

2. Màn hình hiển thị các sự nghiệp thu được lấy từ tab Thu Phí, Lệ phí sang và danh sách các đơn vị thực hiện phân bổ Chi từ nguồn phí để lại.

3. Chọn Sự nghiệp thu cần phân bổ dự toán.

4. Nhấn Sửa.

5. Nhập Số %CCTL.

6. Phần mềm tự tính  cột Nguồn CCTL và cột Đơn vị được sử dụng.

7. Nhấn Lưu.

8. Các nội dung khác anh/chị thực hiện tương tự.

II. Chi thường xuyên

1. Chọn tab Chi thường xuyên.

2. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu dữ liệu phân bổ dự toán của đơn vị vào phần mềm.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

1. Nhấn Tải về tệp mẫu.

3. Mở tệp đã tải và nhập liệu cho các nội dung chỉ tiêu phân bổ dự toán.

 • Nhập các nhiệm vụ thường xuyên vào Sheet Mẫu NK chi thường xuyên.
 • Nhập khẩu các nhiệm vụ chi CCMT, mục tiêu dự án vào Sheet Mẫu NK chi CTMT

3. Có thể kéo/thả tệp dữ liệu đã hoặc nhấn Bấm vào đây để thực hiện tải file đã có đầy đủ đủ dữ liệu đã nhập liệu lên chương trình.

4. Phần mềm hiển thị trạng thái Tải lên thành công.

5. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Kiểm tra số liệu

Sau khi tải tệp lên, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số liệu và thông báo bản khi hợp lệ/ không hợp lệ.

1. Trường hợp tất cả các bản ghi đều hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Nhấn Tiếp tục để hoàn thành kiểm tra số liệu.

 2. Trường hợp có bản ghi không hợp lệ.

Nhấn Tải tệp kiểm tra về để xem chi tiết.

Sửa dữ liệu trong tệp kiểm tra theo lỗi chương trình thông báo tại mục Danh sách bản ghi lỗi.

 • Nhấn Quay lại để tải tệp đã chỉnh sửa lên.
 • Sau khi tải tệp lên, nhấn Tiếp tục.

 • Phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu kiểm tra thấy không còn bản ghi nào báo lỗi. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn  để đè số liệu vào số liệu đã có trên phần mềm.

Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Phần mềm hiển thị số bản ghi đã nhập thành công và bản ghi nhập không thành công. 

2. Nếu tất cả các bản ghi nhập thành công. Nhấn Đóng để hoàn thành quá trình Nhập khẩu.

III. BSMT từ NSNN

1. Chọn Tab BSMT từ NSNN.

2. Nhấn Nhập khẩu.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

1. Nhấn Tải về tệp mẫu.

2. Mở tệp đã tải và nhập liệu cho các nội dung chỉ tiêu phân bổ dự toán.

Tại BSMT từ NSTW

 • Nhập các nhiệm vụ thường xuyên vào Sheet Mẫu NK chi thường xuyên.
 • Nhập khẩu các nhiệm vụ chi CCMT, mục tiêu dự án vào Sheet Mẫu NK chi CTMT

3. Có thể kéo/thả tệp dữ liệu đã hoặc nhấn Bấm vào đây để thực hiện tải file đã có đầy đủ đủ dữ liệu đã nhập liệu lên chương trình.

4. Phần mềm hiển thị trạng thái Tải lên thành công.

5. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Kiểm tra số liệu

Sau khi tải tệp lên, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số liệu và thông báo bản khi hợp lệ/ không hợp lệ.

1. Trường hợp tất cả các bản ghi đều hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Nhấn Tiếp tục để hoàn thành kiểm tra số liệu.

 2. Trường hợp có bản ghi không hợp lệ.

Nhấn Tải tệp kiểm tra về để xem chi tiết.

Sửa dữ liệu trong tệp kiểm tra theo lỗi chương trình thông báo tại mục Danh sách bản ghi lỗi.

 • Nhấn Quay lại để tải tệp đã chỉnh sửa lên.
 • Sau khi tải tệp lên, nhấn Tiếp tục.

 • Phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu kiểm tra thấy không còn bản ghi nào báo lỗi. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn  để đè số liệu vào số liệu đã có trên phần mềm.

Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Phần mềm hiển thị số bản ghi đã nhập thành công và bản ghi nhập không thành công. 

2. Nếu tất cả các bản ghi nhập thành công. Nhấn Đóng để hoàn thành quá trình Nhập khẩu.

IV. Tổng hợp phân bổ

1. Sau khi đã thực hiện phân bổ, anh/chị có thể xem tổng hợp phân bổ dự toán của tất cả các đơn vị cấp dưới tại tab Tổng hợp phân bổ.

2. Anh/chị có thể xem được nội dung phân bổ bao gồm: Số thu chi Phí, Lệ phí, Chi Ngân sách nhà nước, Sử dụng nguồn CCTL và Nguồn thu tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế được UBND Tỉnh giao.

3. Nhấn vào Chương để lọc xem từng chương hoặc tất cả.

C. Phê duyệt phương án phân bổ

Sau khi thực hiện phân bổ, anh/chị cần phê duyệt phương án phân bổ để lập quyết định giao.

1. Chọn Phê duyệt.

2. Chọn Ngày phê duyệt. Nhấn Lưu

3. Sau khi nhập Ngày phê duyệt, phương án phân bổ sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt.

Lưu ý:

 • Anh/chị chỉ có thể phê duyệt 1 phương án phân bổ. 
 • Phương án phân bổ ở trạng thái Đã phê duyệt sẽ không thể sửa. Nếu anh/chị muốn sửa thì phải thực hiện Hủy duyệt phương án phân bổ đó.

4. Trường hợp muốn phê duyệt cho 1 phương án phân bổ khác, anh/chị phải thực hiện hủy duyệt phương án phân bổ đã duyệt bằng cách nhấn Hủy duyệt.

5. Phương án phân bổ trở về trạng thái Chưa phê duyệt. Anh/chị có thể thực hiện sửa hoặc phê duyệt phương án phân bổ khác.

D. Xóa phương án phân bổ

Trường hợp anh/chị muốn xóa một phương án phân bổ thì thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại Phương án phân bổ muốn xóa.

2. Nhấn  để chắc chắn xóa phương án phân bổ đó.

3. Trường hợp phương án phân bổ đã được phê duyệt và lập quyết định giao gửi cho cấp dưới thì anh/chị sẽ không thể xóa được. Nếu muốn xóa, anh/chị phải Thu hồi quyết định giao và Hủy duyệt phương án phân bổ.

E. Nhân bản phương án phân bổ

Trường hợp anh/chị muốn nhân bản một phương án phân bổ thì thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng nhân bản tại Phương án phân bổ muốn nhân bản.

2. Nhập Tên phương án phân bổ.

3. Nhập Ngày phê duyệt hoặc để trống.

4. Nhấn Lưu. 

Anh/chị vẫn có thể tạo thêm các phương án phân bổ khác và gửi cho đơn vị cấp dưới.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan