Đơn vị HCSN cấp trên tổng hợp dự toán

Sau khi kiểm tra dự toán của cấp dưới, chương trình sẽ tự động tổng hợp dự toán toàn ngành, toàn địa bàn. 

Các bước thực hiện:

 • Chọn menu Tổng hợp.

A. Tổng hợp

 • Phần mềm đã tự động tự động tổng hợp dự toán toàn ngành, toàn địa bàn.

 • Anh/chị có thể xem dự toán Tổng hợp hoặc Chi tiết chi CTMT theo nhu cầu bằng cách chọn tại mục Xem theo. 

Ví dụ: xem theo Chi tiết chi CTMT.

 • Để xem cụ thể từng nội dung, chọn các nội dung (màu xanh) để xem chi tiết số liệu.

B. Phân tích tổng quan

Tại tab Phân tích tổng quan, anh/chị có thể xem được số liệu thu chi tổng quan của toàn đơn vị.

C. Nộp và xem kết quả

Tại tab Nộp và xem kết quả, anh/chị có thể thực hiện nộp dự toán lên cấp trên và xem kết quả kiểm tra của cấp trên.

I. Nộp dự toán lên cấp trên
 • Để gửi dự toán lên đơn vị cấp trên, anh/chị nhấn Tạo lần nộp.

 • Chọn Xem dự toán để xem chi tiết.

 • Xem tổng hợp dự toán ở tab Tổng hợp.

 • Xem số liệu thu chi tổng quan của toàn đơn vị ở tab Phân tích tổng quan.

 • Nhấn Nộp cấp trên.

II. Xem kết quả kiểm tra

– Với các dự toán có trạng thái Đã duyệt: nghĩa là cấp trên đã phê duyệt dự toán của đơn vị. Anh/chị có thể chọn:

 • Xem biên bản: để xem kết quả dự toán được cấp trên phê duyệt sau kiểm tra.
 • Xem dự toán: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

– Với các dự toán có trạng thái Cần sửa: nghĩa là cấp trên yêu cầu sửa lại dự toán. Anh/chị có thể chọn:

 • Xem góp ý: để đọc góp ý từ cấp trên (nếu có).
 • Xem biên bản: để xem dự toán cấp trên gửi phản hồi.
 • Xem dự toán: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

1. Để xem biên bản kiểm tra cấp trên phản hồi, anh/chị chọn Xem biên bản.

2. Phần mềm hiển thị biên bản kiểm tra dự toán tổng hợp. Để xem kết quả phê duyệt nội dung mà đơn vị đề xuất lên cấp trên:

 • Chọn Kết quả phê duyệt nội dung.

 • Chọn từng tab Chi thường xuyên; Chi đầu tư phát triển; Chi CTMT, mục tiêu khác; Thu phí, lệ phí; Thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ để xem kết quả phê duyệt các nội dung đề xuất.

3. Anh/chị có thể xem được kết quả phê duyệt cụ thể bằng cách chọn vào nội dung con chi tiết (màu xanh).

– Xem kết quả kiểm tra dự toán thu:

 • Anh/chị xem được: Số nhu cầu, Số kiểm tra, Chênh lệch tại tab Số liệu dự toán.

 • Ngoài ra, anh/chị cũng xem được kết quả kiểm tra phần thuyết minh chi tiết tại tab Thuyết minh (nếu có).

– Xem kết quả kiểm tra dự toán chi:

 • Trường hợp PTC/STC không kiểm tra đến đơn vị con chi tiết trực thuộc:

Đơn vị xem được kết quả kiểm tra của cấp trên tại phần Dự toán kiểm tra.

 • Trường hợp PTC/STC kiểm tra đến đơn vị con chi tiết trực thuộc:
  • Tại tab Đơn vị thực hiện, anh/chị có thể chọn vào từng đơn vị con để xem chi tiết các nội dung cấp trên đã kiểm tra và chỉnh sửa.

  • Đơn vị xem được kết quả kiểm tra dự toán của cấp trên cho đơn vị con trực thuộc tại tab Số liệu dự toán.

  • Ngoài ra, anh/chị cũng xem được kết quả kiểm tra phần thuyết minh chi tiết tại tab Thuyết minh (nếu có).

Cập nhật 23/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan