Đơn vị HCSN cấp trên theo dõi giao

Giúp Đơn vị cấp trên (ĐVCT) thực hiện theo dõi số liệu phân bổ, số đã giao đầu năm và số chưa giao cho các đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

Để có thể theo dõi giao, phương án phân bổ phải ở trạng thái Đã phê duyệt, quyết định giao ở trạng thái Đã giao.

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Theo dõi giao.

2. Chọn thời điểm cần xem số liệu, tuy nhiên thời điểm đó phải trùng hoặc sau ngày phê duyệt phương án phân bổ và ngày giao dự toán.

3. Phần mềm để mặc định là Triệu đồng, anh/chị có thể chọn đơn vị tính (ĐVT) khác. 

4. Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số.

  • Xem được Số phân bổSố đã giao (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh).
  • Xem được tỉ lệ % Số đã giao và Số chưa giao.

5. Biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn: Xem được Số phân bổ (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh) theo nguồn: Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

1. Theo dõi Chi thường xuyên NS cấp tỉnh – đã phân bổ cho các đơn vị

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao
 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm  Số chưa giao khi đã phân bổ cho các đơn vị cụ thể theo nguồn Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.
– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo đơn vị
 • Tích chọn Đơn vị.
 • Tùy chọn Lĩnh vực, Nguồn, Quyết định giao cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các đơn vị có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực: Quốc phòng, Nguồn: Cân đối NS địa phương, Quyết định giao: Quyết định giao bổ sung năm 2023 lần 3

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Quốc phòng
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Quyết định giao: chọn Quyết định giao bổ sung năm 2023 lần 3

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực
 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Tùy chọn Đơn vị và Nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Sở kế hoạch và đầu tư, nguồn Cân đối NS địa phương

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.

 • Nhấn vào Chi tiết số quyết định giao để xem chi tiết số liệu của các nội dung theo quyết định giao.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ
 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Tùy chọn Đơn vịLĩnh vực và Tính chất nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Chi cục Kiểm lâm MISA, lĩnh vực Các hoạt động kinh tế, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Chi cục Kiểm lâm MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Các hoạt động kinh tế.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

2. Theo dõi Chi thường xuyên NS cấp tỉnh – Chi tiết giao bổ sung

 • Chọn Chi tiết giao bổ sung.

 • Có thể chọn thời điểm cần xem số liệu tuy nhiên thời điểm đó phải trùng hoặc sau ngày phê duyệt phương án phân bổ và ngày giao dự toán.
 • Phần mềm để mặc định là Triệu đồng, anh/chị có thể chọn đơn vị tính (ĐVT) khác. 
 • Chọn Lĩnh vực, Đơn vị, Nguồn chờ phân bổ hoặc Nguồn để xem.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan