Đơn vị HCSN cấp trên theo dõi giao

Giúp Đơn vị cấp trên (ĐVCT) thực hiện theo dõi số liệu phân bổ, số đã giao đầu năm và số chưa giao cho các đơn vị cấp dưới.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Để có thể theo dõi giao, phương án phân bổ phải ở trạng thái Đã phê duyệt, quyết định giao ở trạng thái Đã giao.

 • Chọn menu Phân bổ giao dự toán\Theo dõi giao.
 • Anh/chị có thể chọn thời điểm cần xem số liệu. Tuy nhiên thời điểm đó phải trùng hoặc sau ngày phê duyệt phương án phân bổ và ngày giao dự toán.
 • Phần mềm để mặc định là Triệu đồng, anh/chị có thể chọn đơn vị tính (ĐVT) khác. 

 • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số:
  • Anh/chị có thể xem được Số phân bổSố đã giao (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh).
  • Ngoài ra, anh/chị xem được tỉ lệ % Số đã giao và Số chưa giao.

 • Biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn:

Anh/chị có thể xem được Số phân bổ (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh) theo nguồn: Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

1. Theo dõi Chi thường xuyên – đã phân bổ cho các đơn vị

 • Chọn nội dung Chi thường xuyên đã phân bổ cho các đơn vị.

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao:
 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm  Số chưa giao khi đã phân bổ cho các đơn vị cụ thể theo nguồn Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.
– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo đơn vị:
 • Tích chọn Đơn vị.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Lĩnh vực và Nguồn cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các đơn vị có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực Các hoạt động kinh tế, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên, nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Các hoạt động kinh tế.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực:
 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Đơn vị, Tính chất nguồn và Nguồn cần xem.

Ví dụ:  theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Chi cục kiểm lâm MISA, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên, nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Chi cục kiểm lâm MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ:
 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Đơn vịLĩnh vực và Tính chất nguồn cần xem.

Ví dụ:  theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Chi cục Kiểm lâm MISA, lĩnh vực Các hoạt động kinh tế, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Chi cục Kiểm lâm MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Các hoạt động kinh tế.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

2. Theo dõi Chi thường xuyên – đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ

 • Chọn nội dung Chi thường xuyên đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ.

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao:
 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm  Số chưa giao đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ theo nguồn Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.
– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực:
 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Tính chất nguồn và Nguồn cần xem.

Ví dụ:  theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên, nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ:
 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Lĩnh vực, Tính chất nguồn và Nguồn cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực Các hoạt động kinh tế, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên, nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Các hoạt động kinh tế.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan