1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị dự toán cấp trên
  4. Đơn vị HCSN chủ quản nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Đơn vị HCSN chủ quản nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Giúp Đơn vị chủ quản nhận phương án phân bổ từ cấp trên cho năm ngân sách.

 Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Nhận phương án phân bổ từ cấp trên.

2. Đơn vị chủ quản sẽ nhận được các phương án phân bổ từ cấp trên gồm: Giao đầu năm Giao bổ sung.

3. Nhấn Xem chi tiết.

4. Chọn Chế độ xem là Tổng hợp hoặc Tổng hợp (chi tự chủ không chi tiết nhiệm vụ) để xem dự toán đơn vị cấp trên gửi.

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan