1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Phòng tài chính
  4. Phòng tài chính thiết lập thông tin đơn vị

Phòng tài chính thiết lập thông tin đơn vị

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Thiết lập\Thông tin đơn vị.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn Mã QHNSTên đơn vị theo thông tin đơn vị đã đăng ký để mua bản quyền sử dụng phần mềm.

3. Phần mềm tự động lấy lên các thông tin anh/chị đã nhập khi bắt đầu sử dụng phần mềm: Chương, Cấp NS, Loại hình đơn vị, Địa chỉ,… Có thể chọn lại hoặc nhập thêm (nếu muốn).

*Lưu ý: thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập.

4. Đơn vị nhận báo cáo: bao gồm thông tin Mã QHNS, Tên đơn vị cấp trên mà đơn vị cần nộp báo cáo lên.

5. Tích chọn Kiểm tra dự toán chi Thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách nếu muốn kiểm tra dự toán chi tiết đến từng đơn vị con của các đơn vị HCSN chủ quản.

6. Tích chọn Đồng thời là đơn vị lập dự toán nếu đơn vị vừa thực hiện chức năng tổng hợp vừa thực hiện cả chức năng lập dự toán.

7. Tích chọn Chi tiết số thu bổ sung cân đối ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư nếu muốn nhập chi tiết số thu bổ sung cân đối ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư tại chức năng Lập và cân đối\Lập dự toán thu\Dự toán thu quan hệ tài chính.

8. Nhấn Lưu.

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan