Phòng Tài chính thực hiện phân bổ

PM giúp Phòng Tài Chính (PTC) thực hiện phân bổ dự toán cho các đơn vị cấp dưới.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

A. Thêm phương án phân bổ

Để thêm mới phương án phân bổ, thực hiện như sau:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Thực hiện phân bổ.

2. Nhấn Thêm phương án.

 • Trước khi thực hiện phân bổ, phần mềm sẽ kiểm tra và yêu cầu thiết lập trường thông tin Xã/Phường, cấp ngân sách còn để trống trong phần đơn vị trực thuộc.
 • Anh/chị cần bổ sung đủ thì mới thực hiện phân bổ được.

 • Nhấn Thêm.
 • Nhập và chọn các nội dung trong bảng thêm đơn vị.
 • Nhấn Lưu.

3. Nhấn Thêm phương án.

4. Nhập Tên phương án.

5. Có thể chọn ngày phê duyệt hoặc để trống.

6. Nhấn Lưu.

Sau khi thêm phương án phần mềm tự động vào màn hình phân bổ chi tiết.

7. Sau khi lập xong phương án phân bổ, anh/chị có thể nhân bản thêm một phương án phân bổ hoặc xóa phương án phân bổ đó đi.

B. Thực hiện phân bổ

1. Nhấn Xem/Sửa để thực hiện phân bổ chi tiết.

2. Anh chị sẽ thực hiện phân bổ cho các đơn vị theo các nội dung như sau: Thu NSNN, Thu khác, Chi đầu tư phát triển, Chi đầu tư thường xuyên, Chi khác, Bổ sung có mục tiêu từ NSTW, NS cấp tỉnh BSMT cho NS cấp Huyện, NS cấp Tỉnh BSCĐ cho NS cấp Huyện.

I. Thu Ngân sách nhà nước

1. Chọn tab Thu Ngân sách nhà nước.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các nội dung thu được lấy từ danh mục Thu Ngân sách nhà nước và danh sách các đơn vị cấp dưới thuộc địa bàn Phòng Tài chính.

3.  Để phân bổ dự toán cho các đơn vị, thực hiện như sau:

 • Chọn chỉ tiêu con cần thực hiện phân bổ dự toán.
 • Nhấn Sửa.

 • Nhập Tổng thu NSNN.
 • Nhập Số % Xã hưởng. Phần mềm tự tính cột NS cấp Xã.
 • Nhập Số % toàn Huyện hưởng. Phần mềm tự tính NS cấp Huyện.
 • Nhập Số % Tỉnh hưởng. Phần mềm tự tính cột NS cấp Tỉnh.
 • Nhập Số % TW hưởng. Phần mềm tự tính cột NSTW.
 • Phần mềm tự động tính Thu NSĐP.

– Trường hợp anh/chị muốn chọn Cơ quan thu NSNN tại các đơn vị thực hiện như sau:

 • Nhấn vào biểu tượng chiếc bút để thực hiện chọn cơ quan thu nội dung phân bổ.
 • Nhập số liệu phân bổ tương tự như trên: Số % Xã hưởng, Số % toàn Huyện hưởng, Số % Tỉnh hưởng, Số % Tỉnh hưởng, Số % TW hưởng.

 • Không cộng lên tổng:
  • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
  • Nếu tất cả nội dung con của 1 nội dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập liệu cho từng đơn vị.

4. Nhấn Lưu.

5. Các chỉ tiêu khác anh/chị thực hiện phân bổ tương tự.

6. Trường hợp muốn xóa nội dung nào trên bảng phân bổ, nhấn vào biểu tượng thùng rác. Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

 • Trường hợp xóa nội dung cha phần mềm tự động xóa tất cả nội dung con.
 • Khi anh/chị xóa hết nội dung con của 1 nội dung cha, phần mềm tự động xóa nội dung cha nếu nội dung cha đó không được nhập liệu.

7. Trường hợp anh/chị xóa nhầm nội dung thu NSNN có thể bổ sung lại vào bảng phân bổ thì thực hiện như sau:

 • Nhấn Thêm nội dung.
 • Tích chọn các nội dung cần thêm mới.
 • Nhấn Lưu.
 • Thực hiện phân bổ cho các nội dung mới thêm như hướng dẫn trên.

II. Thu khác

1. Chọn tab Thu khác.

2. Chọn Nội dung thu cần phân bổ dự toán. Phần mềm đã lấy lên 2 nội dung thu cần phân bổ dự toán.

3. Phần mềm hiển thị:

 • Nội dung thu: Thu kết dư từ ngân sách năm trướcThu chuyển nguồn từ năm trước sang.
 • Danh sách các đơn vị cấp dưới thuộc địa bàn Phòng Tài chính.

3. Chọn nội dung phân bổ dự toán.

4. Nhấn Sửa.

5. Nhập Số phân bổ dự toán phân bổ cho các đơn vị tại cột Dự toán.

6. Nhấn Lưu.

III. Chi đầu tư phát triển

1. Chọn tab Chi đầu tư phát triển.

2. Đối với phân bổ Chi đầu tư phát triển cần thực hiện phân bổ theo 2 nội dung:

Chia theo nguồn kinh phí: được lấy lên từ Phương án phân bổ của đơn vị cấp tên tại danh mục Mục lục ngân sách.

 • Chọn Nội dung chi cần phân bổ dự toán.
 • Nhấn Sửa.

 • Nhập Số phân bổ dự toán cho các đơn vị tại cột dự toán.
 • Nhấn Lưu.
 • Dòng Tổng sẽ được tự động lấy bằng dòng Chia theo nguồn kinh phí và bằng tổng các chỉ tiêu từ 1 – 5.
 • Với các nội dung khác thì thực hiện tương tự.

– Chia theo lĩnh vực: Đơn vị tự thêm lĩnh vực.

 • Thêm Lĩnh vực.
 • Tích chọn lĩnh vực để thực hiện phân bổ cho đơn vị.

 • Chọn nội dung cần phân bổ dự toán.
 • Nhấn Sửa.

 • Nhập Số phân bổ dự toán cho các đơn vị tại cột dự toán.
 • Nhấn Lưu.
 • Với các lĩnh vực khác thì thực hiện tương tự.

IV. Chi thường xuyên

1. Chọn tab Chi thường xuyên.

2. Phần mềm hiển thị NS cấp HuyệnNS cấp Xã.

– Chi thường xuyên NS cấp Huyện
 • Chọn tab Chi thường xuyên.
 • Chọn tab NS cấp Huyện nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu dữ liệu.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

1. Nhấn Tải về tệp mẫu.

2. Mở tệp đã tải và nhập liệu cho các nội dung chỉ tiêu phân bổ dự toán.

3. Có thể kéo/thả tệp dữ liệu đã hoặc nhấn Bấm vào đây để thực hiện tải file đã có đầy đủ đủ dữ liệu đã nhập liệu lên chương trình.

4. Phần mềm hiển thị trạng thái Tải lên thành công.

5. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Kiểm tra số liệu

Sau khi tải tệp lên, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số liệu và thông báo bản khi hợp lệ/ không hợp lệ.

1. Trường hợp tất cả các bản ghi đều hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Nhấn Tiếp tục để hoàn thành kiểm tra số liệu.

 2. Trường hợp có bản ghi không hợp lệ.

 • Nhấn Tải tệp kiểm tra về để xem chi tiết.
 • Sửa dữ liệu trong tệp kiểm tra theo lỗi chương trình thông báo tại mục Danh sách bản ghi lỗi.

 • Nhấn Quay lại để tải tệp đã chỉnh sửa lên.
 • Sau khi tải tệp lên, nhấn Tiếp tục.

 • Phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu kiểm tra thấy không còn bản ghi nào báo lỗi. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn để đè số liệu vào số liệu đã có trên phần mềm.

Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Phần mềm hiển thị số bản ghi đã nhập thành công và bản ghi nhập không thành công. 

2. Nếu tất cả các bản ghi nhập thành công. Nhấn Đóng để hoàn thành quá trình Nhập khẩu.

– Chi thường xuyên – NS cấp Xã
 • Chọn tab Chi thường xuyên.
 • Chọn tab NS cấp Xã nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu dữ liệu.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

Phần mềm tự động tích chọn vào Lĩnh vực trọng yếu. Trường hợp anh/chị muốn bỏ lĩnh vực nào thì bỏ tích chọn tại lĩnh vực đó.

1. Nhấn Tải về tệp mẫu.

2. Mở tệp đã tải và nhập liệu cho các nội dung chỉ tiêu phân bổ dự toán.

3. Có thể kéo/thả tệp dữ liệu đã hoặc nhấn Bấm vào đây để thực hiện tải file đã có đầy đủ đủ dữ liệu đã nhập liệu lên chương trình.

4. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu

Sau khi tải tệp lên, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số liệu và thông báo bản khi hợp lệ/ không hợp lệ.

1. Trường hợp tất cả các bản ghi đều hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Nhấn Tiếp tục để hoàn thành kiểm tra số liệu.

2. Trường hợp có bản ghi không hợp lệ.

 • Nhấm Tải tệp kiểm tra về để xem chi tiết.
 • Sửa dữ liệu trong tệp kiểm tra theo lỗi chương trình thông báo tại mục Danh sách bản ghi lỗi.
 • Nhấn Quay lại và tải tệp đã chỉnh sửa lên.

 • Sau khi tải tệp lên, nhấn Tiếp tục.

 • Phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu kiểm tra thấy không còn bản ghi nào báo lỗi. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn để đè số liệu vào số liệu đã có trên phần mềm.

Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Phần mềm hiển thị số bản ghi đã nhập thành công và bản ghi nhập không thành công. 

2. Nếu tất cả các bản ghi nhập thành công. Nhấn Đóng để hoàn thành quá trình nhập khẩu.

V. Chi khác

1. Chọn tab Chi khác.

2. Chọn Nội dung chi cần phân bổ dự toán, phần mềm mặc định ba nội dung chi bao gồm: Chi dự phòng ngân sách, Chi tạo nguồn thực hiện CCTLChi chuyển nguồn sang năm sau.

3. Nhấn Sửa.

4. Nhập Số phân bổ dự toán phân bổ cho các đơn vị tại cột Dự toán.

5. Nhấn Lưu.

VI. Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh

 – Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh – Đầu tư

1. Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh\Đầu tư.

2. Phần mềm hiển thị:

 • Danh sách các nội dung được phân bổ theo NS cấp Xã, NS cấp Huyện Tổng số liệu phân bổ dự toán.
 • Danh sách các nội dung phân bổ chi tiết cho từng nội dung.

3. Không cộng lên tổng:

 • Hộp tích chọn Không cộng lên tổng chỉ xuất hiện ở nội dung con.
 • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
 • Nếu tất cả nội dung con của 1 nội dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập liệu cho từng đơn vị.

4. Nhấn vào Thêm nội dung để thêm nột nhiệm vụ chi.

 • Chọn danh mục: Chi CTMT, mục tiêu khác hoặc Chi đầu tư phát triển.
 • Anh/chị tìm kiếm nhanh nội dung tại thanh tìm kiếm.
 • Tích chọn vào nội dung thực hiện phân bổ.
 • Nhấn Lưu.

5. Chọn nội dung con cần thực hiện phân bổ dự toán.

6. Nhấn Sửa.

7. Nhấn Thêm dòng để thêm nội dung phân bổ dự toán.

 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp để phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn Khoản.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số liệu dự toán cho lĩnh vực thuộc đơn vị dự toán tại cột Dự toán.

8. Tích chọn Chờ phân bổ nếu anh/chị muốn đánh dấu lĩnh vực này ở trạng thái chờ phân bổ trên báo cáo phân bổ dự toán khi gửi lên cấp trên.

9. Nhấn Lưu.

10. Các nội dung khác anh chị thực hiện tương tự.

11. Anh/chị có thể nhân bản hoăc xóa đi một nội dung phân bổ dự toán.

– Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh – Thường xuyên

1. Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh\Thường xuyên.

2. Phần mềm hiển thị:

 • Danh sách các nhiệm vụ chi được phân bổ theo NS cấp Xã, NS cấp Huyện và Tổng số liệu phân bổ dự toán.
 • Danh sách các nội dung phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ.

3. Nhấn vào Thêm nội dung để thêm một nhiệm vụ chi.

 • Chọn danh mục: Chi CTMT, mục tiêu khác hoặc Chi thường xuyên.
 • Anh/chị tìm kiếm nhanh nội dung tại thanh tìm kiếm.
 • Tích chọn vào nội dung thực hiện phân bổ.
 • Nhấn Lưu.

4. Chọn nội dung con cần thực hiện phân bổ dự toán.

5. Nhấn Sửa.

6. Nhấn Thêm dòng để thêm nội dung phân bổ dự toán.

7. Tích chọn Chờ phân bổ nếu anh/chị muốn đánh dấu lĩnh vực này ở trạng thái chờ phân bổ trên báo cáo phân bổ sự toán khi gửi lên cấp trên.

 8. Không cộng lên tổng:

 • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
 • Nếu tất cả nội dung con của 1 nội dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập liệu cho từng đơn vị.

9. Trường hợp tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối.

Việc tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối để đánh dấu lại số liệu này hiển thị lên báo cáo Chi thường xuyên hay Chi CMMT, mục tiêu khác. Anh/chị thực hiện phân bổ như sau:

 • Tích chọn Phân bổ chi tiết BSMT đưa vào cân đối.
 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp để phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn Khoản.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số BSMT.
 • Nhập số BSMT đưa vào cân đối.

10. Trường hợp không tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối.

 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp để phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn Khoản
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số liệu dự toán cho lĩnh vực thuộc đơn vị dự toán tại cột Dự toán.

11. Nhấn Lưu.

12. Các nội dung khác anh chị thực hiện tương tự.

13. Anh/chị có thể nhân bản hoặc xóa đi một nội dung phân bổ dự toán.

VII. NS cấp Huyện BSMT cho NS Xã

– NS cấp Huyện BSMT cho NS Xã – Đầu tư

1. Chọn tab NS cấp Huyện BSMT cho NS Xã\Đầu tư.

2. Phần mềm hiển thị: danh sách các nội dung phân bổ cho NS Xã và màn hình các lĩnh vực lấy từ danh mục Lĩnh vực.

3. Nhấn vào Thêm nội dung để thêm nột nhiệm vụ chi.

 • Chọn danh mục: Chi CTMT, mục tiêu khác hoặc Chi đầu tư phát triển.
 • Anh/chị tìm kiếm nhanh nội dung tại thanh tìm kiếm.
 • Tích chọn vào nội dung thực hiện phân bổ dự toán.
 • Nhấn Lưu.

4. Chọn nhiệm vụ con cần thực hiện phân bổ dự toán.

5. Nhấn Sửa.

6. Nhấn Thêm dòng để thêm nội dung phân bổ dự toán.

7. Trường hợp tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối.

Việc tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối để đánh dấu lại số liệu này hiển thị lên báo cáo Chi thường xuyên hay Chi CMMT, mục tiêu khác. Anh/chị thực hiện phân bổ như sau:

 • Tích chọn Phân bổ chi tiết BSMT đưa vào cân đối.
 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số BSMT.
 • Nhập số BSMT đưa vào cân đối.

8. Trường hợp không tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối.

 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số liệu dự toán cho lĩnh vực thuộc đơn vị dự toán tại cột Dự toán.

9. Nhấn Lưu.

10. Các nội dung khác anh chị thực hiện tương tự.

11. Anh/chị có thể nhân bản hoăc xóa đi một nội dung phân bổ dự toán.

– NS cấp Huyện BSMT cho NS Xã – Thường xuyên

1. Chọn tab NS cấp Huyện BSMT cho NS Xã\Thường xuyên.

2. Phần mềm hiển thị: danh sách các nội dung phân bổ cho NS Xã và màn hình các lĩnh vực lấy từ danh mục Lĩnh vực.

3. Nhấn vào Thêm nội dung để thêm nột nhiệm vụ chi.

 • Chọn danh mục: Chi CTMT, mục tiêu khác hoặc Chi đầu tư phát triển.
 • Anh/chị tìm kiếm nhanh nội dung tại thanh tìm kiếm.
 • Tích chọn vào nội dung thực hiện phân bổ dự toán.
 • Nhấn Lưu.

4. Chọn nhiệm vụ con cần thực hiện phân bổ dự toán.

5. Nhấn Sửa.

6. Nhấn Thêm dòng để thêm nội dung phân bổ dự toán.

7. Trường hợp tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối.

Việc tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối để đánh dấu lại số liệu này hiển thị lên báo cáo Chi thường xuyên hay Chi CMMT, mục tiêu khác. Anh/chị thực hiện như sau:

 • Tích chọn Phân bổ chi tiết BSMT đưa vào cân đối.
 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số BSMT.
 • Nhập số BSMT đưa vào cân đối.

8. Trường hợp không tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối.

 • Chọn lĩnh vực/sự nghiệp phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực – Sự nghiệp.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Chọn Tính chất nguồn.
 • Nhập số liệu dự toán cho lĩnh vực thuộc đơn vị dự toán tại cột Dự toán.

 9. Không cộng lên tổng:

 • Tích chọn Không cộng lên tổng vào chỉ tiêu con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên chỉ tiêu cha.
 • Còn nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ tự động lấy số phân bổ chỉ tiêu cha = phân bổ các chỉ tiêu con.
 • Nếu tích chọn không cộng lên tổng ở chỉ tiêu con thì chỉ tiêu cha phải nhập số phân bổ cho toàn đơn vị.

10. Nhấn Lưu.

11. Các nội dung khác anh chị thực hiện tương tự.

12. Anh/chị có thể nhân bản hoăc xóa đi một nội dung phân bổ dự toán.

VIII. NS cấp Huyện BSCĐ cho NS Xã

1. Chọn tab NS cấp Huyện BSCĐ cho NS cấp Xã.

2. Chọn nội dung đã được lấy lên để thực hiện phân bổ dự toán gồm: Bổ sung cân đối ổn định, Bổ sung thực hiện cả cách tiền lương.

3. Nhấn Sửa.

4. Nhập số dự toán cho các đơn vị dự toán cấp Xã tại cột Dự toán. Phần mềm tự động tính tổng cho nội dung dự toán.

5. Nhấn Lưu.

IX. Tổng hợp dự toán

1. Sau khi đã thực hiện phân bổ, anh/chị có thể xem tổng hợp phân bổ dự toán của toàn tỉnh… toàn bộ số liệu phân bổ dự toán tại tab Tổng hợp phân bổ dự toán.

2. Anh/chị có thể xem được nội dung phân bổ của Dự toán thuDự toán chi và Cân đối.

3. Nhấn vào Xem tổng quan để xem toàn bộ nội dung phân bổ dự toán.

4. Nhấn vào Xem theo đơn vị và chọn đơn vị để xem số liệu phân bổ của đơn vị đó.

C. Phê duyệt phương án phân bổ

Sau khi thực hiện phân bổ, anh/chị cần phê duyệt phương án phân bổ để lập quyết định giao.

1. Chọn Phê duyệt.

2. Chọn Ngày phê duyệt. Nhấn Lưu

3. Sau khi nhập Ngày phê duyệt, phương án phân bổ sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt.

Lưu ý:

 • Anh/chị chỉ có thể phê duyệt 1 phương án phân bổ. 
 • Phương án phân bổ ở trạng thái Đã phê duyệt sẽ không thể sửa. Nếu anh/chị muốn sửa thì phải thực hiện Hủy duyệt phương án phân bổ đó.

4. Trường hợp muốn phê duyệt cho 1 phương án phân bổ khác, anh/chị phải thực hiện hủy duyệt phương án phân bổ đã duyệt bằng cách nhấn Hủy duyệt.

5. Phương án phân bổ trở về trạng thái Chưa phê duyệt. Anh/chị có thể thực hiện sửa hoặc phê duyệt phương án phân bổ khác.

D. Xóa phương án phân bổ

Trường hợp anh/chị muốn xóa một phương án phân bổ thì thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại Phương án phân bổ muốn xóa.

2. Nhấn  để chắc chắn xóa phương án phân bổ đó.

3. Trường hợp phương án phân bổ đã được phê duyệt và lập quyết định giao gửi cho cấp dưới thì anh/chị sẽ không thể xóa được. Nếu muốn xóa, anh/chị phải Thu hồi quyết định giao và Hủy duyệt phương án phân bổ.

E. Nhân bản phương án phân bổ

Trường hợp anh/chị muốn nhân bản một phương án phân bổ thì thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng nhân bản tại Phương án phân bổ muốn nhân bản.

2. Nhập Tên phương án phân bổ.

3. Nhập Ngày phê duyệt hoặc để trống.

4. Nhấn Lưu. 

Anh/chị vẫn có thể tạo thêm các phương án phân bổ khác và gửi cho đơn vị cấp dưới.

Cập nhật 08/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan