Sở Tài chính theo dõi giao

Giúp Sở tài chính (STC) thực hiện theo dõi số liệu phân bổ, số đã giao đầu năm và số chưa giao cho các đơn vị cấp dưới.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Để có thể theo dõi giao, phương án phân bổ phải ở trạng thái Đã phê duyệt, quyết định giao ở trạng thái Đã giao.

 • Chọn menu Phân bổ giao dự toán\Theo dõi giao.
 • Anh/chị có thể chọn thời điểm cần xem số liệu. Tuy nhiên thời điểm đó phải trùng hoặc sau ngày phê duyệt phương án phân bổ và ngày giao dự toán.
 • Phần mềm để mặc định là Triệu đồng, anh/chị có thể chọn đơn vị tính (ĐVT) khác. 

 • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số:
  • Anh/chị có thể xem được Số phân bổ, Số đã giao (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh).
  • Ngoài ra, anh/chị xem được tỉ lệ % Số đã giaoSố chưa giao.

 • Biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn:

Anh/chị có thể xem được Số phân bổ (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh) theo nguồn: Cân đối ngân sách địa phươngBổ sung có mục tiêu từ NSTW.

1. Theo dõi Chi thường xuyên NS cấp tỉnh – đã phân bổ cho các đơn vị
 • Chọn nội dung Chi thường xuyên NS Cấp tỉnh đã phân bổ cho các đơn vị.

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao:

 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm Số chưa giao khi đã phân bổ cho các đơn vị cụ thể theo nguồn Cân đối ngân sách địa phươngBổ sung có mục tiêu từ NSTW.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo đơn vị:

 • Tích chọn Đơn vị.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Lĩnh vựcNguồn cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các đơn vị có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực Quốc phòng và nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Quốc phòng.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực:

 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Đơn vịNguồn cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Tỉnh MISA, nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Tỉnh MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

2. Theo dõi Chi thường xuyên NS cấp tỉnh – đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ
 • Chọn nội dung Chi thường xuyên NS Cấp tỉnh đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ.

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao:

 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm Số chưa giao đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ theo nguồn Cân đối ngân sách địa phươngBổ sung có mục tiêu từ NSTW.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực:

 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Anh/chị có thể tùy chọn Nguồn cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ:

 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Anh/chị có thể tùy chọn NguồnLĩnh vực cần xem.

Ví dụ: theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại nguồn Cân đối ngân sách địa phương và lĩnh vực Quốc phòng.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Quốc phòng.

3. Theo dõi Chi thường xuyên NS cấp tỉnh – chưa phân bổ
 • Chọn nội dung Chi thường xuyên NS Cấp tỉnh chưa phân bổ.

 • Anh/chị có thể tùy chọn Nguồn cần xem: Tất cả, Cân đối ngân sách địa phương hoặc Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

Cập nhật 29/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan