Sở Tài chính theo dõi giao

Giúp Sở tài chính (STC) thực hiện theo dõi số liệu phân bổ, số đã giao đầu năm và số chưa giao cho các đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Theo dõi Chi thường xuyên NS Cấp tỉnh theo Tổng quan

Để có thể theo dõi giao, phương án phân bổ phải ở trạng thái Đã phê duyệt, quyết định giao ở trạng thái Đã giao.

Lưu ý: Phần mềm chỉ lấy lên dự toán Chi thường xuyên NS Cấp tỉnh. 

 • Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Theo dõi giao.
 • Có thể chọn thời điểm cần xem số liệu, tuy nhiên thời điểm đó phải trùng hoặc sau ngày phê duyệt phương án phân bổ và ngày giao dự toán.
 • Phần mềm để mặc định là Triệu đồng, anh/chị có thể chọn đơn vị tính (ĐVT) khác. 

 • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số:
  • Xem được Số phân bổ, Số đã giao (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh).
  • Xem được tỉ lệ % Số đã giaoSố chưa giao.

 • Biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn: Xem được Số phân bổ (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh) theo nguồn: Cân đối ngân sách địa phươngBổ sung có mục tiêu từ NSTW.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm, Số giao bổ sung, Số điều chỉnh và Số chưa giao khi đã phân bổ cho các đơn vị cụ thể theo nguồn Cân đối ngân sách địa phươngBổ sung có mục tiêu từ NSTW.

II.Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo đơn vị

 • Tích chọn Đơn vị.
 • Tùy chọn Lĩnh vựcNguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các đơn vị có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề và nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

III. Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực

 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Tùy chọn Đơn vịNguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Sở y tế MISA, nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: Chọn Sở y tế MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: Chọn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

IV. Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ

 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Tùy chọn Đơn vị, Lĩnh vựcNguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Sở y tế MISA, lĩnh vực Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, nguồn Bổ sung có mục tiêu NSTW và lĩnh vực Quốc phòng.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Sở y tế MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu NSTW.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc chọn Lĩnh vực: Chọn Quốc phòng.

V. Theo dõi Chi tiết giao bổ sung

 • Phần mềm sẽ tự động lấy lên số liệu Quyết định giao dự toán bổ sung mà Sở tài chính đã duyệt tại tab Quyết định giao.
 • Để xem chi tiết giao bổ sung:
  • Chọn menu Phân bổ, giao dự toán, tại tab Theo dõi giao.
  • Chọn Tổng quan, chọn Chi tiết giao bổ sung.

 • Tùy chọn Ngày, Đơn vị tính cần xem.
 • Tùy chọn Lĩnh vực, Đơn vị, Nguồn chờ phân bổ, Nguồn để xem.

Cập nhật 15/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan