Xã thực hiện phân bổ

Giúp đơn vị thực hiện phân bổ dự toán cho các phòng ban thuộc đơn vị.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

A. Thêm phương án phân bổ

Để thêm mới phương án phân bổ, thực hiện như sau:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Thực hiện phân bổ.

2. Nhấn Thêm phương án.

3. Nhập Tên phương án.

4. Nhấn Lưu.

5. Sau khi lập xong phương án phân bổ, anh/chị có thể nhân bản thêm 1 phương án phân bổ hoặc xóa phương án phân bổ đó đi.

B. Thực hiện phân bổ

 • Nhấn Xem/Sửa để thực hiện phân bổ chi tiết.
 • Anh chị sẽ thực hiện phân bổ theo các nội dung như sau:
  • Thu Ngân sách nhà nước.
  • Thu khác.
  • Chi đầu tư phát triển.
  • Chi thường xuyên.
  • Chi khác.
  • Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.
  • Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp tỉnh.
  • Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp huyện.
  • Tổng hợp phương án phân bổ. 

1. Thu Ngân sách nhà nước

 • Chọn tab Thu Ngân sách nhà nước.
 • Chọn Thêm nội dung.

 • Tích chọn các nội dung cần thực hiện phân bổ. Nhấn Thêm.

Lưu ý: 

  • Nếu tích chọn nội dung con, phần mềm tự động thêm tích chọn cho nội dung cha.
  • Nếu tích chọn nội dung cha, phần mềm tự động thêm tích chọn cho tất cả các nội dung con thuộc nội dung cha đó.

 • Nhấn Sửa để thực hiện nhập số liệu cho các nội dung vừa thêm.

 • Nhập số liệu vào cột Tổng thu NSNN cho các nội dung chi tiết nhất.
 • Phần mềm sẽ dựa vào dữ liệu % Xã hưởng đã được thiết lập trong danh mục để tự động tính NS cấp xã. Ngoài ra, anh/chị có thể sửa lại % Xã hưởng bằng cách nhập trực tiếp tại màn hình.

 • Không cộng lên tổng:
  • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con chi tiết mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
  • Nếu tất cả nội dung con chi tiết của 1 nội dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập Tổng thu NSNN, % xã hưởng.

 • Nhấn Lưu.
 • Trường hợp muốn xóa nội dung nào trên bảng phân bổ, nhấn vào biểu tượng thùng rác. Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

  • Trường hợp xóa nội dung cha phần mềm tự động xóa tất cả nội dung con.
  • Khi anh/chị xóa hết nội dung con của 1 nội dung cha, phần mềm tự động xóa nội dung cha nếu nội dung cha đó không được nhập liệu.

 • Trường hợp xóa nhầm nội dung thu NSNN có thể bổ sung lại vào bảng phân bổ bằng cách chọn Thêm nội dung. Sau đó, nhập số phân bổ chi tiết theo các cột cho nội dung vừa thêm.

2. Thu khác

 • Chọn tab Thu khác.
 • Nhấn Sửa.

 • Nhập số phân bổ dự toán vào cột Dự toán cho các nội dung mặc định: Bổ sung cân đối ngân sách, Bổ sung có mục tiêu, Thu kết dư từ ngân sách năm trước, Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.
 • Nhấn Lưu.

3. Chi đầu tư phát triển

 •  Chọn tab Chi đầu tư phát triển.
 • Nhấn Thêm nội dung.

 • Chọn danh mục Chi CTMT, MT khác hoặc Chi đầu tư phát triển.
 • Tích chọn các nội dung cần thêm. Nhấn Thêm.

 • Chọn nội dung chi tiết cần phân bổ dự toán.
 • Nhấn Sửa.

 • Chọn Thêm dòng.
 • Chọn Chương, Loại, Khoản, Nguồn.
 • Nhập số phân bổ vào cột Dự toán.

 • Anh/chị có thể chọn nhân bản thêm 1 dòng hoặc xóa dòng đó đi.
 • Nhấn Lưu.

 • Trường hợp muốn xóa nội dung chi tiết trên bảng phân bổ:
  • Chọn nội dung chi tiết cần xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác.
  • Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

Lưu ý: Khi anh/chị xóa hết nội dung chi tiết của 1 nội dung cha, phần mềm sẽ tự động xóa nội dung cha.

4. Chi thường xuyên

 • Chọn tab Chi thường xuyên.

Phần mềm sẽ hiển thị nội dung phân bổ chi thường xuyên bao gồm: Lĩnh vực – Nhóm CLK – Nhiệm vụ chi thường xuyên (bao gồm nhiệm vụ cha và các nhiệm vụ con chi tiết).

 • Có thể kiểm tra lại Nhóm CLK bằng cách chọn Thiết lập Nhóm CLK:

  • Chọn danh mục Chi thường xuyên hoặc Chi CTMT, MT khác.
  • Chọn thiết lập Theo nhiệm vụ hoặc Theo nhóm CLK.
  • Để Thiết lập Nhóm CLK, anh/chị có thể làm theo hướng dẫn tại đây.

 • Trường hợp muốn sửa nhóm CLK ngay tại màn hình này, chọn Sửa nhóm CLK:
  • Anh/chị có thể chỉnh sửa ChươngKhoản. 
  • Nhấn Lưu.

 • Để thêm các nội dung cho Nhóm CLK, anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn biểu tượng dấu cộng tại nhóm CLK.
  • Tích chọn các nhiệm vụ chi cần nhập số phân bổ dự toán. Nhấn Lưu.

 • Để thực hiện phân bổ, anh/chị chọn nhiệm vụ chi thường xuyên chi tiết nhất, nhấn Sửa.

 • Nhấn Thêm dòng.
 • Chọn Nguồn, Tính chất và nhập Số dự toán.
 • Nhấn Lưu.

 • Trường hợp muốn xóa nội dung chi tiết trên bảng phân bổ:
  • Chọn nhiệm vụ chi tiết cần xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác.
  • Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

Lưu ý: Khi anh/chị xóa hết nội dung chi tiết của 1 nội dung cha, phần mềm sẽ tự động xóa nội dung cha.

5. Chi khác

 • Chọn tab Chi khác.
 • Nhấn Sửa.

 • Nhập số phân bổ dự toán vào cột Dự toán cho các nội dung phần mềm đã mặc định: Chi dự phòng ngân sách, Chi tạo nguồn thực hiện CCTL, Chi chuyển nguồn sang năm sau.
 • Nhấn Lưu.

6. Bổ sung có mục tiêu từ NSTW

 • Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

Phần mềm sẽ hiển thị nội dung phân bổ bao gồm: Lĩnh vực – Nhóm CLK – Nhiệm vụ Bổ sung có mục tiêu từ NSTW (bao gồm nhiệm vụ cha và các nhiệm vụ con chi tiết).

 • Có thể kiểm tra lại Nhóm CLK bằng cách chọn Thiết lập Nhóm CLK:

  • Chọn danh mục Chi thường xuyên hoặc Chi CTMT, MT khác.
  • Chọn thiết lập Theo nhiệm vụ hoặc Theo nhóm CLK.
  • Để Thiết lập Nhóm CLK, anh/chị có thể làm theo hướng dẫn tại đây.

 • Trường hợp muốn sửa nhóm CLK ngay tại màn hình này, chọn Sửa nhóm CLK:
  • Anh/chị có thể chỉnh sửa ChươngKhoản. 
  • Nhấn Lưu.

 • Để thêm các nội dung cho Nhóm CLK, anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn biểu tượng dấu cộng tại Nhóm CLK.
  • Tích chọn các nội dung cần thêm. Nhấn Lưu.

 • Để thực hiện phân bổ, anh/chị chọn nội dung chi tiết nhất, nhấn Sửa.

 • Nhấn Thêm dòng.
 • Chọn Nguồn, Tính chất và nhập Số dự toán.
 • Anh/chị có thể chọn nhân bản thêm 1 dòng hoặc xóa dòng đó đi.
 • Nhấn Lưu.

 • Trường hợp muốn xóa nội dung chi tiết trên bảng phân bổ:
  • Chọn nội dung chi tiết cần xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác.
  • Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

Lưu ý: Khi anh/chị xóa hết nội dung con của 1 nội dung cha, phần mềm sẽ tự động xóa nội dung cha.

7. Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp tỉnh

 • Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp tỉnh.

Phần mềm sẽ hiển thị nội dung phân bổ bao gồm: Lĩnh vực – Nhóm CLK – Nhiệm vụ Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp tỉnh (bao gồm nhiệm vụ cha và các nhiệm vụ con chi tiết).

 • Có thể kiểm tra lại Nhóm CLK bằng cách chọn Thiết lập Nhóm CLK:

  • Chọn danh mục Chi thường xuyên hoặc Chi theo CTMT, MT khác.
  • Chọn thiết lập Theo nhiệm vụ hoặc Theo nhóm CLK.
  • Để Thiết lập Nhóm CLK, anh/chị có thể làm theo hướng dẫn tại đây.

 • Trường hợp muốn sửa nhóm CLK ngay tại màn hình này, chọn Sửa nhóm CLK:
  • Anh/chị có thể chỉnh sửa ChươngKhoản. 
  • Nhấn Lưu.

 • Để thêm các nội dung cho Nhóm CLK, anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn biểu tượng dấu cộng tại Nhóm CLK.
  • Tích chọn các nội dung cần thêm. Nhấn Lưu.

 • Để thực hiện phân bổ, anh/chị chọn nội dung chi tiết nhất, nhấn Sửa.

 • Nhấn Thêm dòng.
 • Chọn Nguồn, Tính chất và nhập Số dự toán.
 • Anh/chị có thể chọn nhân bản thêm 1 dòng hoặc xóa dòng đó đi.
 • Nhấn Lưu.

 • Trường hợp muốn xóa nội dung chi tiết trên bảng phân bổ:
  • Chọn nội dung chi tiết cần xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác.
  • Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

Lưu ý: Khi anh/chị xóa hết nội dung con của 1 nội dung cha, phần mềm sẽ tự động xóa nội dung cha.

8. Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp huyện

 • Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp huyện.

Phần mềm sẽ hiển thị nội dung phân bổ bao gồm: Lĩnh vực – Nhóm CLK – Nhiệm vụ Bổ sung có mục tiêu từ NS Cấp huyện (bao gồm nhiệm vụ cha và các nhiệm vụ con chi tiết).

 • Có thể kiểm tra lại Nhóm CLK bằng cách chọn Thiết lập Nhóm CLK:

  • Chọn danh mục Chi thường xuyên hoặc Chi theo CTMT, MT khác.
  • Chọn thiết lập Theo nhiệm vụ hoặc Theo nhóm CLK.
  • Để Thiết lập Nhóm CLK, anh/chị có thể làm theo hướng dẫn tại đây.

 • Trường hợp muốn sửa nhóm CLK ngay tại màn hình này, chọn Sửa nhóm CLK:
  • Anh/chị có thể chỉnh sửa ChươngKhoản.
  • Nhấn Lưu.

 • Để thêm các nội dung cho Nhóm CLK, anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn biểu tượng dấu cộng tại Nhóm CLK.
  • Tích chọn các nội dung cần thêm. Nhấn Lưu.

 • Để thực hiện phân bổ, anh/chị chọn nội dung chi tiết nhất, nhấn Sửa.

 • Nhấn Thêm dòng.
 • Chọn Nguồn, Tính chất và nhập Số dự toán.
 • Anh/chị có thể chọn nhân bản thêm 1 dòng hoặc xóa dòng đó đi.
 • Nhấn Lưu.

 • Trường hợp muốn xóa nội dung chi tiết trên bảng phân bổ:
  • Chọn nội dung chi tiết cần xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác.
  • Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

Lưu ý: Khi anh/chị xóa hết nội dung con của 1 nội dung cha, phần mềm sẽ tự động xóa nội dung cha.

9. Tổng hợp phương án phân bổ

Phần mềm tự động tổng hợp số liệu thu, chi, cân đối thu – chi của đơn vị xã.

 • Chọn tab Tổng hợp phương án phân bổ.
 • Chọn số liệu cần xem: Tổng hợp thu, Tổng hợp chi, Cân đối thu – chi.

  • Tổng hợp thu:

Phần mềm hiển thị số phân bổ dự toán thu đơn vị đã phân bổ.

  • Tổng hợp chi:

Phần mềm hiển thị số phân bổ dự toán chi đơn vị đã phân bổ.

  • Cân đối thu – chi:

Phần mềm hiển thị Tổng thu ngân sách địa phương, Tổng chi ngân sách địa phương Cân đối thu – chi đơn vị đã phân bổ.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan