1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị dự toán cấp trên
 4. Đơn vị HCSN chủ quản lập quyết định giao

Đơn vị HCSN chủ quản lập quyết định giao

Sau khi thực hiện phân bổ, đơn vị HCSN chủ quản có thể lập được quyết định giao và gửi cho các đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây: 

I. Thêm quyết định giao đầu năm, quyết định giao bổ sung, quyết định giao điều chỉnh

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán.

2. Chọn tab Lập quyết định giao để thêm mới quyết định giao từ phương án phân bổ dự toán của Sở Tài chính.

 • Chọn Giao đầu năm để thêm quyết định giao dự toán đầu năm cho đơn vị cấp dưới.
 • Chọn Giao điều chỉnh/bổ sung để thêm quyết định điều chỉnh/bổ sung các mục trong dự toán giao cho đơn vị cấp dưới.

1. Thêm Quyết định giao đầu năm
 • Chọn Giao đầu năm\Thêm QĐG đầu năm.

  • Nhập Tên quyết định giao (phần mềm tự động đặt tên quyết định giao anh/chị có thể sửa lại nếu muốn). Chọn Phương án phân bổ (Lưu ý: Phương án phân bổ phải có trạng thái là đã duyệt).
  • Nhấn Lưu.

 • Lúc này màn hình sẽ hiển thị như sau: 
  • Tìm kiếm nhanh đơn vị bằng cách nhập nội dung cần tìm vào ô tìm kiếm.
  • Chọn chế độ xem để xem theo Tổng hợp/Tổng hợp (chi tự chủ không chi tiết nhiệm vụ) hoặc là Chi NSNN.

*Lưu ý: Đối với các đơn vị chủ quản trực thuộc Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa màn hình lập quyết định giao dự toán sẽ hiển thị như sau:

 • Chọn đơn vị để kiểm tra dự toán chọn tab Dự toán thu/Dự toán chi để kiểm tra dự toán thu/chi trước khi giao dự toán xuống cho đơn vị cấp dưới.

2. Thêm Quyết định giao bổ sung

Nếu đơn vị muốn lập tờ trình bổ sung (đơn vị Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh), xem hướng dẫn lập tờ trình bổ sung tại đây.

 • Chọn Giao điều chỉnh, bổ sung\Thêm QĐG bổ sung.

  • Nhập Tên quyết định giao (phần mềm tự động đặt tên quyết định giao anh/chị có thể sửa lại nếu muốn), chọn Phương án phân bổ (có thể chọn nhiều phương án phân bổ).
  • Nhấn Lưu.

 • Lúc này màn hình sẽ hiển thị như sau: 
  • Chọn đơn vị cần bổ sung dự toán.
  • Chọn tab Chi thường xuyên. Sau đó nhấn Sửa, nhập nội dung cần bổ sung dự toán.
  • Sau khi nhập xong số giao bổ sung, nhấn Lưu.
  • Để lấy số liệu từ phương án phân bổ nhấn vào Lấy số liệu từ phương án phân bổ. Phần mềm sẽ lấy lên số liệu từ phương án phân bổ, toàn bộ số liệu trước đó đơn vị đã nhập sẽ bị thay thế.

  • Anh/chị bổ sung dự toán cho các nội dung khác tương tự như tab Chi thường xuyên.
3. Thêm Quyết định giao điều chỉnh

   Nếu đơn vị muốn lập tờ trình điều chỉnh (đơn vị sở y tế thành phố Hồ Chí Minh), xem hướng dẫn lập tờ trình điều chỉnh tại đây.

   Để thêm được quyết định giao điều chỉnh thì anh/chị phải duyệt quyết định giao đầu năm trước, xem hướng dẫn tại đây.

 • Chọn Giao điều chỉnh, bổ sung\Thêm QĐG điều chỉnh.

  • Nhập Tên quyết định điều chỉnh (phần mềm tự động lấy lên tên quyết định anh/chị có thể sửa lại nếu muốn).
  • Nhấn Lưu.

 • Lúc này phần mềm sẽ hiển thị số liệu được lấy lên từ phương án phân bổ đầu năm đã được duyệt như sau:
  • Lọc đơn vị để xem theo Tất cả hoặc Có điều chỉnh hoặc đơn vị Chưa điều chỉnh.
  • Chọn đơn vị cần điều chỉnh dự toán.
  • Chọn tab Chi thường xuyên, nhấn Sửa, nhập nội dung cần bổ sung dự toán.
  • Để cập nhật dự toán đã giao trước đó nhấn vào Cập nhật dự toán đã giao.
  • Nhấn Lưu.

  • Anh/chị bổ sung dự toán cho các nội dung khác tương tự như tab Chi thường xuyên.
Cập nhật 23/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan