1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị dự toán cấp trên
  4. Đơn vị HCSN chủ quản lập quyết định giao

Đơn vị HCSN chủ quản lập quyết định giao

Sau khi thực hiện phân bổ, đơn vị HCSN chủ quản có thể lập được quyết định giao và gửi cho các đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện:

I. Thêm quyết định giao

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Quyết định giao.

2. Chọn tab Quyết định giao để thêm mới quyết định giao từ phương án phân bổ dự toán của Sở Tài chính.

3. Chọn Thêm quyết định giao.

4. Nhập Tên quyết định giao.

5. Chọn Phương án phân bổ từ danh sách Phương án phân bổ đã tạo.

6. Nhập Số quyết định.

7. Phần mềm mặc định Loại giao là Giao đầu năm.

8. Chọn Ngày quyết định.

9. Nhấn Lưu.

II. Giao quyết định phân bổ dự toán

– Xem quyết định giao 

1. Chọn quyết định giao trong danh sách quyết định giao.

2. Nhấn Xem chi tiết.

3. Phần mềm hiển thị danh sách các đơn vị được giao phân bổ và số liệu phân bổ chi tiết theo các mục gồm: Số thu chi Phí, Lệ phí, Chi Ngân sách nhà nước, Sử dụng nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế được UBND Tỉnh giao.

4. Anh/chị có thể chọn Chế độ xem: Tổng quan hoặc Chi NSNN.

  • Chọn chế độ xem Tổng quan:

  • Chọn chế độ xem Chi NSNN:

Anh.chị có thể chọn bộ lọc Nguồn: Tất cả, Cân đối ngân sách địa phương hoặc Bổ sung có mục tiêu từ NSTW.

Ví dụ: chọn xem nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

– Giao quyết định phân bổ dự toán

1. Xem và kiểm tra lại số liệu phân bổ cho các đơn vị cấp dưới.

2. Nhấn Giao dự toán để giao dự toán cho các đơn vị cấp dưới.

3. Phần mềm hiển thị thông báo Giao dự toán thành công.

6. Trường hợp muốn giao 1 quyết định khác, anh/chị cần thu hồi quyết định đã được giao xuống cho đơn vị cấp dưới.

7. Quay lại tab Quyết định giao, nhấn Thu hồi.

8. Sau khi thu hồi phần mềm hiển thị thông báo Thu hồi dự toán thành công.

9. Anh/chị tiến hành giao quyết định khác tương tự.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan