Đơn vị HCSN cấp trên kiểm tra dự toán

Giúp đơn vị chủ quản kiểm tra dự toán của đơn vị cấp dưới, và tiến hành duyệt dự toán của đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Xem tổng quan tình hình nộp dự toán của cấp dưới

Đơn vị cấp trên xem được tình hình tổng quan nộp dự toán của các đơn vị cấp dưới, đơn vị chưa nộp dự toán, kiểm tra các đơn vị đã nộp dự toán và kịp thời xem xét, phê duyệt đề xuất của các đơn vị cấp dưới.

 • Chọn menu Kiểm tra.

a. Một số chức năng trên màn hình Kiểm tra

– Đơn vị: Danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc đơn vị cấp trên.

– Chưa nộp dự toán: Các đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán.

– Chưa kiểm tra: Các đơn vị cấp dưới đã nộp dự toán nhưng chưa được kiểm tra.

– Đang thảo luận: Các đơn vị cấp dưới đã được kiểm tra dự toán, nhưng có chỉ tiêu cần chỉnh sửa nên đã xác nhận gửi trả.

– Đã hoàn thành: Các đơn vị cấp dưới đã được xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán.

 • Dự toán của đơn vị cấp dưới trong trạng thái Đã hoàn thành, đơn vị cấp trên kiểm tra nếu có sai sót có thể Hủy hoàn thành.
 • Sau khi hủy hoàn thành thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển về tab Chưa kiểm tra.

*Lưu ý: Với các đơn vị chủ quản thuộc thành phố Hồ Chí Minh màn hình kiểm tra của đơn vị sẽ hiển thị như sau.

– Đã tiếp nhận: Các đơn vị cấp dưới đã được kiểm tra và tiếp nhận dự toán. Nếu muốn kiểm tra lại dự toán của đơn vị cấp dưới anh/chị chọn Hủy hoàn thành, dự toán của đơn vị sẽ được chuyển sang Chưa kiểm tra.

b. Yêu cầu đơn vị cấp dưới nộp dự toán

Đơn vị chủ quản tiến hành yêu cầu đơn vị cấp dưới nộp dự toán trong trường hợp đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán cho đơn vị chủ quản.

 • Chọn menu Kiểm tra.

 • Chọn tab Chưa nộp dự toán. Phần mềm hiển thị danh sách các đơn vị chưa nộp dự toán cho Phòng Tài chính.
 • Yêu cầu các đơn vị nộp lại dự toán cho năm ngân sách trước thời hạn bằng cách:
  • Tích chọn vào đơn vị.
  • Nhấn Yêu cầu nộp.

 • Nhập nội dung vào thông báo Yêu cầu nộp dự toán để gửi cho đơn vị cấp dưới: Thời hạn nộp dự toán, Nội dung.
 • Nhấn Đồng ý. 
 •  

II. Đơn vị cấp trên kiểm tra, phê duyệt, phản hồi dự toán đơn vị cấp dưới

1. Chọn menu Kiểm tra, chọn tab Chưa kiểm tra.

2. Kích đúp chuột vào đơn vị cần kiểm tra.

3. Xem dự toán cấp dưới lập tại tab Dự toán nhu cầu và kiểm tra dự toán tại tab Dự toán kiểm tra.

1. Phê duyệt các nội dung cấp dưới tự thêm mới khác với danh mục của đơn vị chủ quản

Đơn vị cấp dưới lập dự toán có danh mục phát sinh dữ liệu nhưng các danh mục đó không có trong danh mục cấp trên ban hành. Cấp dưới tiến hành nộp lên cấp trên để được phê duyệt tại phần phê duyệt nội dung.

Trường hợp danh mục của đơn vị cấp dưới có phát sinh dữ liệu và có chênh lệch với danh mục của đơn vị chủ quản thì sẽ hiển thị thông báo màu vàng. Đơn vị cấp trên tiến hành phê duyệt nội dung cấp dưới thêm mới như sau:

1. Các nội dung được thêm mới sẽ hiển thị bằng biểu tượng như hình minh họa để đơn vị chủ quản biết.

2. Nhấn vào nội dung chi tiết (có màu xanh) để xem chi tiết.

3. Nhấn Phê duyệt nội dung.

4. Các danh mục có nội dung được cấp dưới đề xuất khác với danh mục của đơn vị chủ quản sẽ hiển thị bằng số cho đơn vị chủ quản biết.

Ví dụ:

 • Danh mục Chi thường xuyên có 1 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Chi đầu tư phát triển có 2 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Thu phí, lệ phí có 3 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác, Thu HĐSN và dịch vụ không có nội dung nào được cấp dưới đề xuất.

5. Để phê duyệt nội dung, anh/chị chọn nội dung chi tiết nhất và lựa chọn: Duyệt thêm hay Gộp nội dung hay Từ chối.

 • Nếu chọn Duyệt thêm: thêm mới nội dung này vào danh mục của đơn vị chủ quản và sau khi thêm mới sẽ được hiển thị tại menu Danh mục.
  • Phần mềm hiển thị các thông tin của nội dung của cấp dưới đề xuất. Anh/chị có thể sửa lại Tên nhiệm vụ hoặc 1 số thông tin khác (được phép sửa).
  • Nhấn Lưu.

  • Sau khi nội dung được được duyệt thêm vào danh mục thì sẽ có Trạng tháiĐã duyệt.
  • Xem Kết quả phê duyệt bao gồm: Mã, Tên nội dung Thu – Chi, Ghi chú là Đã thêm vào danh mục. 

 • Nếu chọn Gộp nội dung: gộp nội dung này vào 1 nội dung chi tiết nhất trong danh mục của đơn vị chủ quản và sau khi gộp sẽ hiển thị tại menu Danh mục.
  • Tích chọn nội dung chi tiết nhất trong danh mục muốn gộp vào. Ví dụ: gộp nội dung Chi nâng lương vào nội dung Chi tiền lương của đơn vị chủ quản.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi nội dung được được gộp vào 1 nội dung khác thì sẽ có Trạng tháiĐã gộp.
  • Xem Kết quả phê duyệt bao gồm: Mã, Tên nội dung Thu – Chi, Ghi chú là Đã gộp từ… với…

 • Nếu chọn Từ chối: đơn vị chủ quản từ chối phê duyệt nội dung cấp dưới đề xuất và nội dung này sẽ không xuất hiện tại phần Dự toán kiểm tra nữa.
  • Nhập Lý do từ chối.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi từ chối thì sẽ có Trạng tháiĐã từ chối.
  • Xem Kết quả phê duyệt tại phần Mã, Tên nội dung Thu – Chi sẽ được để trống, Ghi chú là lý do đơn vị cấp trên từ chối phê duyệt nội dung.

Lưu ý: Khi chưa gửi phản hồi hoặc xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán cho đơn vị cấp dưới thì đơn vị chủ quản vẫn có thể thay đổi được hình thức phê duyệt nội dung. Ví dụ ban đầu là Duyệt thêm nhưng sau có thể thay đổi lại là Gộp nội dung hoặc Từ chối.

6. Sau khi phê duyệt hết các nội dung cấp dưới đề xuất thì phần mềm hiển thị thông báo màu xanh (như hình minh họa).

7. Đơn vị chủ quản lập biên bản kiểm tra bằng cách nhấn Lập biên bản kiểm tra.

8. Ngoài ra, tại tab Dự toán nhu cầu phần mềm còn bổ sung 1 số chức năng như:

 • In bảng tổng hợp dự toán thu – chi bằng cách nhấn In.
 • Tìm kiếm nhanh nội dung Thu/chi bằng cách nhập Mã/tên chỉ tiêu vào ô tìm kiếm.
 • Chọn Ẩn/hiện cột thông tin để chọn ẩn hoặc hiện cột.

2. Lập biên bản kiểm tra và kiểm tra dự toán cấp dưới

Bước 1: Lập biên bản kiểm tra

1. Nhấn Lập biên bản kiểm tra trên giao diện Phê duyệt nội dung hoặc chọn tab Dự toán kiểm tra.

2. Nếu là lần đầu lập biên bản kiểm tra thì nhấn Tạo biên bản kiểm tra.

3. Lúc này phần mềm hiển thị:

 • Chọn Tạo mới, lúc này phần mềm sẽ để trống cho Số kiểm tra cho năm lập dự toán.
 • Nếu chọn Lấy theo số nhu cầu, phần mềm sẽ lấy Số kiểm tra theo số nhu cầu của đơn vị cấp dưới.
 • Chọn Lấy theo số kiểm tra gần nhất, phần mềm sẽ lấy Số kiểm tra mà đơn vị cấp trên đã kiểm tra lần gần nhất.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Phần mềm hiển thị dự toán thu của cấp dưới gửi lên. Đơn vị có thể chọn lại cách lấy số liệu bằng cách chọn vào biểu tượng 3 chấm.

– Nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên để đơn vị chủ quản tiết kiệm thời gian khi kiểm tra.

 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn lấy số kiểm tra = số nhu cầu.

 • Phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên.

– Nhấn Lấy số kiểm tra theo số kiểm tra gần nhất để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số kiểm tra của biên bản gần nhất để đơn vị chủ quản tiết kiệm thời gian khi kiểm tra.

 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn lấy số kiểm tra = Số kiểm tra của biên bản gần nhất.

– Nếu nhấn Kết quả phê duyệt nội dung => Phần mềm chuyển sang Giao diện Phê duyệt nội dung để đơn vị chủ quản phê duyệt hoặc thay đổi việc phê duyệt trước đó.

Để phê duyệt, xem lại hướng dẫn ở phần I.

Bước 2: Kiểm tra dự toán cấp dưới
– Kiểm tra dự toán thu

1. Chọn vào nhiệm vụ thu (có màu xanh).

2. Nhập lại Số kiểm tra. Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.

3. Nếu muốn lấy nhanh số kiểm tra = số nhu cầu thì nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu.

4. Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của đơn vị chủ quản cho cấp dưới. Nhấn Lưu.

5.  Sau khi nhập xong số kiểm tra với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.

6. Với các chỉ tiêu có góp ý của cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

– Kiểm tra dự toán chi

1. Kéo thanh cuộn để xem dự toán chi của cấp dưới gửi lên.

2. Nhấn Sửa nhóm CLK (Chương Loại Khoản) nếu muốn sửa lại nhóm CLK.

 • Chọn lại Chương, Khoản cho từng nhóm (nếu muốn).
 • Nhấn Lưu.

3. Để nhập lại Số kiểm tra nếu khác với Số nhu cầu thì anh/chị chọn nhiệm vụ chi (có màu xanh).

 • Nhập lại Số kiểm tra hoặc chọn lại Tính chất, Nguồn kinh phí, Cân đối/BSMT.
 • Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.
 • Có thể Sao chép thành 1 dòng mới khác hoặc nhấn Thêm dòng nếu muốn thêm bộ MLNS cho chỉ tiêu chi này.
 • Hoặc nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa dòng.
 • Nếu muốn lấy nhanh số kiểm tra = số nhu cầu thì nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu.

 • Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của đơn vị chủ quản cho cấp dưới. Nhấn Lưu.

4. Sau khi nhập xong Số kiểm tra với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.

5. Với các chỉ tiêu có góp ý của cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

3. Xác nhận hoàn thành/gửi trả dự toán cho cấp dưới

Trường hợp 1: Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán Gửi phản hồi cho cấp dưới
 • Nhấn Gửi phản hồi để gửi trả dự toán cho cấp dưới.
 • Nhập Nội dung góp ý cho cấp dưới.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đã gửi phản hồi, đơn vị chủ quản xem được biên bản bằng cách nhấn Xem biên bản. 

 • Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được phản hồi về dự toán đơn vị chủ quản đã kiểm tra và chỉnh sửa lại dự toán để nộp lại cho đơn vị chủ quản.
Trường hợp 2: Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới
 • Nhấn Hoàn thành.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới.

*Lưu ý: Với các đơn vị chủ quản thuộc thành phố Hồ Chí Minh màn hình dự toán kiểm tra của đơn vị sẽ hiển thị như sau. Để hoàn thành kiểm tra dự toán anh/chị chọn Tiếp nhận nhấn Đồng ý để hoàn thành kiểm tra.

Cập nhật 06/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan