1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Xã/Phường
  4. Lập dự toán ba năm và nộp lên cấp trên

Lập dự toán ba năm và nộp lên cấp trên

Giúp đơn vị cấp dưới lập dự toán ba năm và nộp lên cấp trên.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Dự toán ba năm. Đơn vị sẽ nhận được danh sách các báo cáo ba năm mà đơn vị cần lập. 

2. Chọn báo cáo cần lập dự toán ba năm.

Ví dụ: Chọn biểu 06: Dự kiến nhu cầu, nguồn và số bổ sung chi thực hiện cải cách tiền lương.

3. Nhập số dự toán cho báo cáo.

4. Chọn Lấy số liệu từ báo cáo khác nếu anh/chị muốn lấy số liệu từ báo cáo khác. Nhấn Đồng ý.

5. Chọn Lấy lại thiết lập mặc định trường hợp anh/chị muốn lấy lại công thức mặc định của báo cáo. Nhấn .

6. Chọn Thiết lập tiêu đề, chân chữ ký nếu anh/chị muốn thiết lập lại tiêu đề hoặc chân chữ ký. Nhấn Lưu.

7. Chọn In để in báo cáo.

8. Nhấn Lưu.

9. Lúc này trạng thái của báo cáo sẽ là Đã lập.

10. Chọn Nộp cấp trên.

11. Lúc này trạng thái nộp sẽ chuyển thành Đã nộp.

Lưu ý: Anh/chị không thể thu hồi báo cáo đã nộp.

12. Cấp trên phản hồi lại dự toán đơn vị gửi lên, trạng thái nộp dự toán sẽ được chuyển thành Cấp trên gửi trả. 

13. Nhấn vào Xem góp ý để xem góp ý của đơn vị cấp trên (nếu có).

Cập nhật 27/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan