1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Xã/Phường
  4. Lập dự toán ba năm và nộp lên cấp trên

Lập dự toán ba năm và nộp lên cấp trên

Xem video hường dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Dự toán ba năm. Đơn vị sẽ nhận được danh sách các báo cáo ba năm mà đơn vị cần lập. 

2. Chọn báo cáo cần lập dự toán ba năm. Ví dụ: Chọn biểu 08 Dự kiến thu cân đối NSNN theo sắc thuế giai đoạn 3 năm.

3. Nhập số dự toán cho báo cáo.

4. Chọn Lấy số liệu từ báo cáo khác nếu muốn lấy số liệu từ báo cáo khác. Nhấn Đồng ý.

5. Chọn Lấy lại thiết lập mặc định nếu muốn lấy lại công thức mặc định của báo cáo. Nhấn .

6. Chọn Thiết lập tiêu đề, chân chữ ký nếu muốn thiết lập lại tiêu đề hoặc chân chữ ký. Nhấn Lưu.

7. Chọn In để in báo cáo.

8. Nhấn Lưu.

9. Lúc này trạng thái của báo cáo sẽ là Đã lập.

10. Chọn Nộp cấp trên, tất cả các báo cáo có trạng thái Đã Lập sẽ được nộp lên cấp trên.

11. Lúc này trạng thái nộp sẽ chuyển thành Đã nộp.

Lưu ý: Anh/chị không thể thu hồi báo cáo đã nộp.

12. Cấp trên phản hồi lại dự toán đơn vị gửi lên, trạng thái nộp dự toán sẽ được chuyển thành Cấp trên gửi trả. 

13. Nhấn Xem góp ý để xem góp ý của đơn vị cấp trên (nếu có).

Cập nhật 14/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan