1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Phòng tài chính
  4. Phòng Tài chính lập dự toán chi khác

Phòng Tài chính lập dự toán chi khác

Giúp Phòng Tài chính lập các dự toán chi khác.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Lập và cân đối.

2. Chọn tab Lập dự toán chi.

3. Nhấn Lập tại phần Chi khác.

4. Phần mềm hiển thị bảng dự toán chi đầu tư như sau:

5. Anh/chị có thể nhấn Cập nhật số liệu để để hệ thống tự động lấy số liệu từ kết quả kiểm tra vào các cột số liệu tại màn hình lập dự toán của PTC.

  • Trường hợp bảng lập dự toán chi đã có dữ liệu, anh/chị tích chọn vào 1 trong 2 cách cập nhật số liệu: Ghi đè dữ liệu (dữ liệu cũ sẽ được thay thế bằng dữ liệu cập nhật) hoặc Bổ sung dữ liệu (thêm mới dữ liệu chưa có trong bảng lập dự toán).
  • Nhấn Đồng ý để cập nhật.

6. Anh/chị chọn vào nội dung cần lập lại dự toán. Phần mềm hiển thị dự toán chi tiết của nội dung đó, anh/chị có thể sửa lại số dự toán trực tiếp tại cột Dự toán năm.

7. Trường hợp muốn sửa các thông tin khác, anh/chị nhấn Sửa.

  • Tại màn hình Chi tiết dự toán, anh/chị có thể chọn lại bộ MLNS: Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT hoặc nhấn Thêm dòng để thêm đơn vị cần lập dự toán.
  • Nhấn Lưu.

8. Tại tab Bảng tính chi tiết, anh/chị có thể đính kèm tệp thuyết minh và nhập thuyết minh chi tiết cho dự toán.

9. Để xem số liệu dự toán năm trước, anh/chị vào tab Số liệu tham khảo.

Cập nhật 14/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan