1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Phòng tài chính
 4. Phòng Tài chính lập dự toán Chi thường xuyên

Phòng Tài chính lập dự toán Chi thường xuyên

Giúp Phòng Tài chính lập dự toán Chi thường xuyên. 

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Lập và cân đối.

2. Chọn tab Lập dự toán chi.

3. Nhấn Lập tại phần Dự toán chi thường xuyên.

4. Nhấn Lập để lập dự toán cho từng lĩnh vực.

5. Để thêm nội dung cần lập dự toán, anh/chị nhấn vào biểu tượng Thêm tại dòng cấp ngân sách. Ví dụ: Thêm nội dung ngân sách cấp xã.

 • Chọn nội dung cần thêm.
 • Nhấn Thêm dòng nếu cần thêm 1 dòng mới để nhập liệu. Hoặc nhấn biểu tượng Nhân bản để thêm 1 dòng mới có nội dung giống dòng được nhân bản, nhấn biểu tượng Xóa để xóa dòng.
 • Nhập các thông tin chi tiết: Đơn vị, Chương, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT, Dự toán (Lưu ý: thông tin Nguồn là bắt buộc).
 • Nhấn Lưu.

6. Anh/chị chọn vào nội dung cần lập lại dự toán. Phần mềm hiển thị dự toán chi tiết của nội dung đó, anh/chị có thể sửa lại số dự toán trực tiếp tại cột Dự toán năm.

7. Ngoài ra, anh/chị có thể sử dụng chức năng Lấy số dự toán theo số thuyết minh chi tiết để hệ thống tự động lấy số liệu từ thuyết minh chi tiết sang dòng đầu tiên của Dự toán (Lưu ý: Cần nhập dữ liệu tại tab Thuyết minh trước để có thể thực hiện chức năng này).

8. Trường hợp muốn sửa các thông tin khác, anh/chị nhấn Sửa.

 • Tại màn hình Chi tiết dự toán, anh/chị có thể chọn lại bộ MLNS: Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT hoặc nhấn Thêm dòng để thêm đơn vị cần lập dự toán.
 • Nhấn Lưu.

9. Tại tab Thuyết minh, anh/chị có thể đính kèm tệp thuyết minh và nhập thuyết minh chi tiết cho dự toán.

– Đính kèm tệp:

 • Nhấn vào Đính kèm tệp để tải lên các file tài liệu. Lưu ý: Các file đính kèm có dung lượng <= 2MB.

 • Anh/chị xem được danh sách các tệp đính kèm đã tải lên, có thể nhấn biểu tượng dấu (x) để xóa tệp.

– Nhập thuyết minh chi tiết: 

 • Bật ON Thuyết minh chi tiết => phần mềm hiển thị bảng tính mặc định.
 • Nếu thuyết minh cho nhiệm vụ có dạng khác, anh/chị có thể thiết lập bằng cách nhấn chuột phải tại các cột/dòng mặc định để tùy chỉnh thêm cột, thêm dòng,… hoặc đặt lại công thức.

 • Trường hợp cần đổi bảng tính, anh/chị nhấn Đổi thuyết minh => Chương trình đã mặc định mang đi một số các thuyết minh thường được sử dụng để tiết kiệm thời gian thiết lập, anh/chị chọn 1 mẫu thuyết minh cụ thể, nhấn Lưu.

 • Nhập liệu vào bảng tính.

Lưu ý: Số tổng (ô thuộc cột cuối cùng, dòng cuối cùng của bảng tính) sẽ được lấy sang dòng đầu tiên của dự toán chi tiết nếu sử dụng tiện ích “Lấy số dự toán theo số thuyết minh chi tiết”.

10. Để xem số liệu dự toán năm trước, anh/chị vào tab Số liệu tham khảo.

11. Nhấn Lưu để hoàn tất.

12. Anh/chị thực hiện lập dự toán chi thường xuyên tương tự cho các nội dung khác.

Cập nhật 14/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan