Phòng tài chính nộp và xem kết quả

Giúp đơn vị nộp dự toán cho đơn vị cấp trên và xem kết quả nộp dự toán.

 • Vào menu Lập và cân đối.
 • Chọn tab Nộp và xem kết quả.

Nộp dự toán lên cấp trên

1. Nếu là lần đầu nộp dự toán thì nhấn Khởi tạo nộp.

Hoặc nhấn Tạo lần nộp để tạo các lần nộp tiếp theo.

Lưu ý: Chỉ có thể nhấn Tạo lần nộp trong 2 trường hợp sau:

 • Chưa có lần nộp nào trước đó.
 • Đã có lần nộp và lần nộp gần nhất có trạng thái Cần sửa.

2. Chương trình tự động tổng hợp Dự toán thu – chi:

– Để xem chi tiết nội dung thu NSNN:

 • Chọn tab Dự toán thu. Phần mềm sẽ hiển thị Số liệu năm trước, Số liệu dự toán năm kế hoạch của từng nội dung thu.
 • Để xem chi tiết dự toán thu theo đơn vị Xã/Phường, anh/chị chọn vào 1 nội dung thu NSNN chi tiết nhất (màu xanh).

 • Tại bảng dự toán thu NSNN của nội dung được chọn, anh/chị nhấn vào tên đơn vị để xem dữ liệu dự toán thu NSNN chi tiết theo cơ quan thu của đơn vị đó (nếu có).

– Để xem chi tiết nội dung chi:

 • Chọn tab Dự toán chi. Phần mềm sẽ hiển thị Số liệu năm trước, Số liệu dự toán năm kế hoạch của từng nội dung chi.
 • Để xem chi tiết dự toán chi theo từng đơn vị Xã/Phường, anh/chị chọn 1 nội dung Chi thường xuyên hoặc Chi CTMT chi tiết nhất (màu xanh).

 • Tại tab Dự toán chi tiết, anh/chị xem được bảng dự toán chi của nội dung được chọn chi tiết đến từng đơn vị thực hiện.

 • Tại tab Thuyết minh, anh/chị xem được tệp đính kèm và bảng thuyết minh chi tiết của nội dung chi đó (nếu có).

– Để xem cân đối dự toán thu – chi:

 • Để xem số liệu về Tổng thu ngân sách địa phương, Tổng chi ngân sách địa phương và Cân đối thu – chi, anh/chị chọn tab Cân đối dự toán.
 • Anh/chị có thể chọn xem cân đối dự toán theo: Cân đối ngân sách toàn Huyện, Cân đối ngân sách Huyện, Cân đối ngân sách Xã.

 • Trường hợp xem theo Cân đối ngân sách Xã, anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để chọn Đơn vị cụ thể cần xem.

3. Để nộp dự toán cho đơn vị cấp trên, anh/chị nhấn Nộp cấp trên.

Xem kết quả nộp dự toán

– Với các dự toán có trạng thái Chưa nộp, nghĩa là đã tạo lần nộp nhưng chưa nhấn Nộp cấp trên. Anh/chị có thể chọn:

 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.
 • Xóa: xóa lần nộp được chọn.

– Với các dự toán có trạng thái Chờ duyệt, nghĩa là cấp trên chưa phản hồi dự toán của đơn vị. Anh/chị có thể chọn:

 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

– Với các dự toán có trạng thái Đã duyệt, nghĩa là cấp trên đã phê duyệt dự toán của đơn vị. Anh/chị có thể chọn:

 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

– Với các dự toán có trạng thái Cần sửa, nghĩa là cấp trên yêu cầu sửa lại dự toán. Anh/chị có thể chọn:

 • Xem góp ý: để đọc góp ý từ cấp trên (nếu có).
 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

Cập nhật 29/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan