Phòng tài chính nộp và xem kết quả

Giúp đơn vị nộp dự toán cho đơn vị cấp trên và xem kết quả nộp dự toán.

I. Nộp dự toán lên cấp trên

1. Vào menu Lập và cân đối. Chọn tab Nộp và xem kết quả.

2. Nếu là lần đầu nộp dự toán thì nhấn Khởi tạo nộp.

Hoặc nhấn Tạo lần nộp để tạo các lần nộp tiếp theo.

*Lưu ý: Chỉ có thể nhấn Tạo lần nộp trong 2 trường hợp sau:

 • Chưa có lần nộp nào trước đó.
 • Đã có lần nộp và lần nộp gần nhất có trạng thái Cần sửa.

3. Chương trình tự động tổng hợp Dự toán Thu – Chi.

a. Xem chi tiết nội dung thu NSNN

 • Chọn tab Dự toán thu.
 • Để xem chi tiết dự toán thu theo đơn vị Xã/Phường, chọn vào 1 nội dung thu NSNN chi tiết nhất (màu xanh).

 • Tại bảng dự toán thu NSNN của nội dung được chọn, nhấn vào tên đơn vị để xem dữ liệu dự toán thu NSNN chi tiết theo cơ quan thu của đơn vị đó (nếu có).

b. Xem chi tiết nội dung chi

 • Chọn tab Dự toán chi.
 • Để xem chi tiết dự toán chi theo từng đơn vị Xã/Phường, chọn 1 nội dung Chi thường xuyên hoặc Chi CTMT chi tiết nhất (màu xanh).

 • Tại tab Dự toán chi tiết, anh/chị xem được bảng dự toán chi của nội dung được chọn chi tiết đến từng đơn vị thực hiện.

 • Tại tab Thuyết minh, anh/chị xem được tệp đính kèm và bảng thuyết minh chi tiết của nội dung chi đó (nếu có).

c. Xem Cân đối dự toán thu – chi

 • Chọn tab Cân đối dự toán.
 • Chọn xem cân đối dự toán theo: Cân đối ngân sách toàn Huyện, Cân đối ngân sách Huyện, Cân đối ngân sách Xã.

 • Trường hợp xem theo Cân đối ngân sách Xã, anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để chọn Đơn vị cụ thể cần xem.

4. Có thể Ẩn/hiện cột thông tin anh/chị chọn ẩn/hiện cột trên màn hình, tích chọn để hiện hoặc bỏ tích để ẩn cột thông tin. 

5. Để nộp dự toán cho đơn vị cấp trên, nhấn Nộp cấp trên.

II. Xem kết quả nộp dự toán

Sau khi đơn vị nộp dự toán lên cấp trên, đơn vị đợi cấp trên kiểm tra lại và gửi phản hồi lại cho đơn vị cấp dưới. Tại tab Nộp và xem kết quả, anh/chị có thể sử dụng một số chức năng sau:

 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.
 • Xóa: xóa lần nộp được chọn.
 • Biên bản kiểm tra: để xem biên bản kiểm tra của đơn vị cấp trên.
 • Xem góp ý: để đọc góp ý từ cấp trên (nếu có).

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan