Danh mục CTMT, mục tiêu khác

Giúp đơn vị thiết lập được danh mục CTMT, mục tiêu khác để ban hành cho đơn vị cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác.

I. Sửa danh mục

Chương trình mặc định đã mang đi sẵn các nội dung CTMT, dự án. Anh/chị có thể thay đổi thông tin của nội dung chi CTMT, dự án bằng cách:

1. Chọn nội dung chi CTMT, dự án.

2. Nhấn vào biểu tượng sửa tại dòng nội dung vừa chọn.

3. Thực hiện thay đổi thôi tin sau đó nhấn Lưu để gửi lưu lại dữ liệu gửi cho đơn vị cấp dưới. 

II. Thêm mới danh mục CTMT

1. Nhấn Thêm\Thêm CTMT.

2. Khai báo các thông tin Thêm mới chương trình mục tiêu.

3. Nhấn Lưu.

III. Thêm mới danh mục Dự án

1. Nhấn Thêm\Thêm Dự án.

2. Khai báo các thông tin Thêm mới dự án.

3. Nhấn Lưu.

IV. Nhập khẩu CTMT, Dự án

Giúp đơn vị nhập khẩu nhanh danh mục CTMT, dự án từ file excel thuyết minh vào phần mềm để tiết kiệm thời gian, công sức thêm mới từng danh mục.

1. Nhấn Nhập khẩu.

Phần mềm đã có hướng dẫn. Đơn vị có thể xem và thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

1. Nhấn vào tại đây để tải tệp mẫu nhập khẩu. 

2. Sau khi tải tệp mẫu nhập khẩu về, đơn vị mở tệp và nhập dữ liệu cần nhập khẩu vào tệp.

Các mục đánh dấu (*) là mục bắt buộc cần phải nhập. Tại mỗi cột trên tệp mẫu sẽ có hướng dẫn cách thực nhập cho đơn vị dễ dàng nhập khẩu.

Thực hiện tương tự như Nhập khẩu danh mục Chi thường xuyên. Xem hướng dẫn tại đây.

V. Thiết lập nhóm CLK (Chương Loại Khoản)

Giúp đơn vị thiết lập chương, loại, khoản cho các nhiệm vụ.

– Bước 1: Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản

Trước khi thiết lập nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi, anh/chị cần thiết lập các nhóm CLK trước: tích chọn sử dụng Nhóm CLK hoặc thêm mới Nhóm CLK nếu chưa có trong danh sách.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

– Bước 2: Thiết lập nhóm chương, loại khoản cho nhiệm vụ chi

1. Nhấn Thiết lập nhóm CLK.

2.  Tùy chọn Thiết lập nhiệm vụ chi theo Nhiệm vụ hay theo nhóm Chương – Loại – Khoản.

– Thiết lập Theo nhiệm vụ:

 • Tích chọn Theo nhiệm vụ.

 • Chọn nhiệm vụ chi trên danh sách.
 • Nhấn Sửa.
 • Tích chọn các nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản khác.

 • Sau khi nhấn Lưu sẽ hiển thị như sau. Anh/chị nhấn Sửa để tiếp tục thiết lập cho nhiệm vụ chi theo Nhóm CLK khác.

– Thiết lập Theo nhóm Chương – Loại – Khoản:

 • Tích chọn Theo nhóm Chương – Loại – Khoản.

 • Chọn nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách.
 • Nhấn Sửa.
 • Tích chọn các nhiệm vụ thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản này.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ chi khác.

 • Sau khi nhấn Lưu sẽ hiển thị như sau. Anh/chị nhấn Sửa để tiếp tục thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác.

3. Tại màn hình danh mục CTMT, mục tiêu khác, các nhiệm vụ chi được thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản sẽ được hiển thị tại cột Nhóm CLK.

Anh/chị thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác như hướng dẫn ở trên.

VI. Xóa danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác

Đơn vị chỉ xóa được danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Chi CTMT, mục tiêu khác.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Có.

4. Nếu xóa danh mục cấp trên ban hành, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

5. Nếu xóa danh mục đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan