Nhóm Chương – Loại – Khoản

Giúp đơn vị kiểm tra và thiết lập lại danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản để phục vụ cho việc đơn vị lập dự toán và ban hành danh mục xuống cho đơn vị cấp dưới.

I. Kiểm tra danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên phần mềm.

Để kiểm tra danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên phần mềm, anh/chị thực hiện như sau. 

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản.

3. Phần mềm mặc định mang đi danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản như sau, và đã được tích chọn sử dụng, đơn vị kiểm tra.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục.

Nếu anh/chị kiểm tra lại danh mục nhóm Chương – Loại – Khoản trên phần mềm hiển thị, có danh mục mà đơn vị không sử dụng hoặc sử dụng nhưng chưa tích chọn sử dụng, để chọn sử dụng hoặc bỏ sử dụng anh/chị thao tác như sau.

Có hai cách để thiết lập nhóm Chương – Loại – Khoản:

Cách 1: Chọn sử dụng hoặc ngừng sử dụng một/ nhiều Chương – Loại – Khoản.

  • Tích chọn một hoặc nhiều Nhóm Chương – Loại – Khoản.
  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các nhóm Chương – Loại – Khoản đã tích chọn.

Cách 2: Chọn sử dụng hoặc ngừng sử dụng một Nhóm Chương – Loại – Khoản.

  • Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách.
  • Có thể sửa lại thông tin Chương, Loại, Khoản nhưng không được phép sửa Tên nhóm mặc định của chương trình.
  • Tích chọn Sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

III. Xóa danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản.

Đơn vị kiểm tra lại danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản tại đơn vị, có danh mục trên phần mềm mà đơn vị không sử dụng muốn xóa, anh/chị thực hiện như sau.

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được Nhóm Chương – Loại – Khoản tự thêm mới và chưa ban hành cho cấp dưới, không xóa được nhóm mặc định của chương trình.

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác vào Nhóm Chương – Loại – Khoản cần xóa.

2. Nhấnđể xóa, nhấn Không thì không xóa.

IV. Thêm mới danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản.

Đơn vị muốn thêm danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản do thiếu hoặc đơn vị xóa nhầm danh mục, anh/chị thực hiện như sau.

1. Nhấn Thêm.

2. Nhập Tên nhóm.

3. Chọn Chương, Loại, Khoản cho nhóm vừa thêm.

4. Nhấn Lưu.

5. Nếu không sử dụng nhóm Chương – Loại – khoản này nữa thì kích đúp chuột vào nhóm và bỏ tích chọn Sử dụng.

Cập nhật 02/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan