1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Phòng tài chính
 4. Phòng tài chính kiểm tra dự toán đơn vị Xã/Phường

Phòng tài chính kiểm tra dự toán đơn vị Xã/Phường

Giúp đơn vị Phòng Tài chính (PTC) kiểm tra dự toán của đơn vị Xã/Phường.

Xem video hướng dẫn tại đây: 

I. Xem tổng quan tình hình nộp dự toán của đơn vị cấp dưới

Phòng Tài chính xem được tình hình tổng quan nộp dự toán của các đơn vị thuộc Phòng Tài chính để yêu cầu nộp đối với các đơn vị chưa nộp dự toán, kiểm tra các đơn vị đã nộp dự toán và kịp thời xem xét, phê duyệt đề xuất của các đơn vị cấp dưới.

a. Một số chức năng trên màn hình Kiểm tra

Tại chức năng Kiểm tra, màn hình hiển thị danh sách đơn vị chia thành 5 nhóm:
 

– Tổng số đơn vị: Hiển thị tổng số đơn vị của Phòng Tài chính.

– Chưa nộp dự toán: Các đơn vị chưa nộp dự toán cho Phòng Tài chính.

– Chưa kiểm tra: Các đơn vị đã nộp dự toán cho Phòng Tài chính nhưng Phòng Tài chính chưa kiểm tra dự toán.

– Đang thảo luận: Các đơn vị đã được Phòng Tài chính kiểm tra và gửi trả lại dự toán cho cấp dưới do có chỉ tiêu cần góp ý với cấp dưới.

– Đã hoàn thành: Các đơn vị đã được Phòng Tài chính xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán.

 • Nếu đơn vị chủ quản cần kiểm tra lại dự toán (đã xác nhận Hoàn thành) thì nhấn Hủy hoàn thành.
 • Sau khi hủy hoàn thành, dự toán của đơn vị sẽ được chuyển về tab Chưa kiểm tra.

b. Yêu cầu đơn vị cấp dưới nộp dự toán

Phòng tài chính tiến hành yêu cầu đơn vị cấp dưới nộp dự toán trong trường hợp đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán cho Phòng tài chính, anh/chị thực hiện như sau:

1. Chọn menu Kiểm tra.

2. Chọn tab Chưa nộp dự toán. Phần mềm hiển thị danh sách các đơn vị chưa nộp dự toán cho Phòng Tài chính.

3. Cần yêu cầu các đơn vị nộp lại dự toán cho năm ngân sách trước thời hạn bằng cách:

 • Tích chọn vào đơn vị.
 • Nhấn Yêu cầu nộp. 

4. Đơn vị nhập nội dung vào thông báo Yêu cầu nộp dự toán để gửi cho đơn vị cấp dưới. 

 • Chọn thời hạn nộp dự toán.
 • Nhập nội dung cho Yêu cầu nộp dự toán đối với đơn vị đã chọn. 
 • Nhấn Đồng ý. 

II. Xem dự toán theo nhu cầu của cấp dưới 

1. Vào menu Kiểm tra, chọn tab Chưa kiểm tra, chọn đơn vị để kiểm tra dự toán.

2. Chọn tab Dự toán thu cầu để xem dự toán của đơn vị cấp dưới:

3. Chọn Ẩn/hiện cột để ẩn/hiện nộp dung dự toán.

– Xem dự toán thu

1. Phần mềm hiển thị số liệu tổng quan. Để xem số liệu chi tiết, đơn vị kích chuột vào các nội dung thu có màu xanh để xem nội dung chi tiết.

2. Đơn vị xem số liệu dự toán các năm trước (nếu dự toán năm trước đã được nhập khẩu). 

3. Chọn nội dung Thu – Chi. Đơn vị xem số liệu dự toán của đơn vị bao gồm Tổng thu NSNN, Tỷ lệ xã hưởngNgân sách xã hưởng.

4. Đơn vị cũng có thể xem được số liệu của các năm trước tại Số liệu tham khảo (trong trường hợp đã được nhập khẩu).

– Xem dự toán chi

1. Chọn tab Dự toán chi.

2. Chọn nội dung màu xanh để xem chi tiết các số liệu của nội dung dự toán chi. 

3. Đơn vị xem số liệu dự toán các năm trước (nếu dự toán năm trước đã được nhập khẩu).

4. Chọn nội dung Thu – Chi, phần mềm hiển thị thông tin chi tiết giúp cho đơn vị xem trực quan hơn. 

5. Chọn tab Số liệu tự toán để xem số dự toán.

6. Chọn tab Thuyết minh để xem chi tiết thuyết minh cho nội dung chi.

7. Đơn vị cũng có thể xem được số liệu của các năm trước tại Số liệu tham khảo (trong trường hợp đã được nhập khẩu).

– Xem tổng hợp dự toán

1. Tại phần Tổng hợp dự toán đơn vị xem được số liệu dự toán của các mục.

 • Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
 • Tổng thu ngân sách địa phương.
 • Tổng chi ngân sách địa phương.
 • Cân đối thu – chi.

2. Đơn vị xem số liệu dự toán năm trước (nếu như đã được nhập khẩu), tỷ lệ từ dự toán năm nay so với năm trước đó tại cột Tỷ lệ và số liệu chênh lệch tại cột Chênh lệch.

III. Phê duyệt nội dung

Phê duyệt các nội dung cấp dưới tự thêm mới khác với danh mục của Phòng tài chính.

 • Trường hợp danh mục của đơn vị cấp dưới có phát sinh dữ liệu và không có chênh lệch với danh mục của Phòng Tài chính thì sẽ không hiển thị thông báo màu vàng.
 • Trường hợp danh mục của đơn vị cấp dưới có phát sinh dữ liệu và có chênh lệch với danh mục của Phòng Tài chính thì sẽ hiển thị thông báo màu vàng.

Lưu ý: Phê duyệt nội dung chỉ áp dụng với với danh mục của đơn vị cấp dưới có phát sinh dữ liệu.

1. Nhấn Phê duyệt nội dung.

2. Các danh mục có nội dung được cấp dưới đề xuất khác với danh mục của PTC sẽ hiển thị bằng số cho PTC biết.

Ví dụ:

 • Danh mục Chi thường xuyên có 1 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác có 2 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Chi đầu tư phát triển và Thu NSNN không có nội dung nào được cấp dưới đề xuất.

3. Chọn nội dung chi tiết nhất và lựa chọn: Duyệt thêm hay Gộp nội dung hoặc Từ chối.

 • Nếu chọn Duyệt thêm: Thêm mới nội dung này vào danh mục của PTC và sau khi thêm mới sẽ được hiển thị tại menu Danh mục.
  • Nhấn Duyệt thêm.
  • Phần mềm hiển thị các thông tin nội dung của cấp dưới đề xuất. Anh/chị có thể sửa lại Tên nhiệm vụ hoặc 1 số thông tin khác (được phép sửa).
  • Nhấn Lưu.

  • Sau khi nội dung được duyệt thêm vào danh mục thì sẽ có Trạng thái là Đã duyệt.
  • Xem Kết quả phê duyệt bao gồm: Mã, Tên nội dung Thu/Chi, Ghi chú là Đã thêm vào danh mục.

 • Nếu chọn Gộp nội dung: Gộp nội dung này vào 1 nội dung chi tiết nhất trong danh mục của Phòng tài chính và sau khi gộp sẽ hiển thị tại menu Danh mục.
  • Nhấn Gộp nội dung.
  • Tích chọn nội dung chi tiết nhất trong danh mục muốn gộp vào. Ví dụ: gộp nội dung Lương chính vào nội dung Chi tiền lương của Phòng tài chính.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi nội dung được được gộp vào 1 nội dung khác thì sẽ có Trạng tháiĐã gộp.
  • Xem Kết quả phê duyệt bao gồm: Mã, Tên nội dung Thu/chi, Ghi chú là Đã gộp từ… với…

 • Nếu chọn Từ chối: Phòng tài chính từ chối phê duyệt nội dung cấp dưới đề xuất và nội dung này sẽ không xuất hiện tại phần Dự toán kiểm tra nữa.
  • Nhấn Từ chối.
  • Nhập Lý do từ chối.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi từ chối thì sẽ có Trạng tháiĐã từ chối.
  • Xem Kết quả phê duyệt tại phần Ghi chú, Mã  Tên nội dung thu/chi sẽ được để trống.

Lưu ý: Khi chưa gửi phản hồi hoặc xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán cho đơn vị cấp dưới thì Phòng tài chính vẫn có thể thay đổi được hình thức phê duyệt nội dung.

Ví dụ: ban đầu là Duyệt thêm nhưng sau có thể thay đổi lại là Gộp nội dung hoặc Từ chối.

4. Sau khi phê duyệt hết các nội dung cấp dưới đề xuất thì phần mềm hiển thị thông báo màu xanh (như hình minh họa).

5. Xem và kiểm tra dự toán cho các loại dự toán thu – chi khác tương tự.

IV. Kiểm tra dự toán

Bước 1: Lập biên bản kiểm tra

1. Chọn tab Dự toán kiểm tra.

2. Nếu là lần đầu lập biên bản kiểm tra thì nhấn Tạo biên bản kiểm tra.

Bước 2: Kiểm tra dự toán

Đơn vị thực hiện kiểm tra 2 loại dự toán là Dự toán thuDự toán chi của đơn vị cấp dưới.

– Kiểm tra dự toán thu

1. Chọn tab Dự toán thu. Phần mềm hiển thị dự toán thu của cấp dưới gửi lên.

2. Phần mềm hiển thị số liệu tổng quan.

 •   Nhấn vào các nội dung thu màu xanh để kiểm tra. 

 • Nhập lại Số kiểm tra, bao gồm: Tổng thu NSNN, Tỷ lệ xã hưởng (%) => Phần mềm tự tính Ngân sách xã hưởng.
 • Phần mềm sẽ tự động tính cột Chênh lệch giữa Số kiểm tra Số nhu cầu.

4. Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của Phòng tài chính cho cấp dưới sau đó nhấn Lưu để lưu lại.

5. Để Phòng tài chính tiết kiệm thời gian khi kiểm tra, phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên. 

 • Nhấn vào Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu.   

 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn lấy số kiểm tra = số nhu cầu.

 • Phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên.

Lưu ý:

 • Với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.
 • Với các chỉ tiêu có góp ý của cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

– Kiểm tra dự toán chi

1. Chọn tab Dự toán chi.

2. Phần mềm hiển thị số liệu tổng quan, Phòng tài chính thực hiện xem các nội dung chi trên chương trình sau đó thì tiến hành kiểm tra bằng cách:

 •   Nhấn vào các nội dung chi màu xanh để kiểm tra. 

3. Nhập lại Số kiểm tra hoặc chọn lại Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn kinh phí, Cân đối/BSMT.

=> Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.

4. Nhấn Thêm dòng nếu muốn thêm bộ MLNS cho chỉ tiêu chi này.

5. Có thể Nhân bản thành 1 dòng mới khác hoặc nhấn hoặc nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa dòng.

6. Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của PTC cho cấp dưới sau đó nhấn Lưu để lưu lại.

7. Nhấn Lưu.

8. Nhấn vào Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên.

 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn lấy số kiểm tra = số nhu cầu.

 • Phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên.

9. Để nhập lại Số kiểm tra nếu khác với Số nhu cầu thì Phòng tài chính chọn nội dung (có màu xanh).

Lưu ý: 

 • Với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.
 • Với các chỉ tiêu có góp ý của cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

10. Nhấn Sửa nhóm CLK (Chương Loại Khoản) nếu muốn sửa lại nhóm CLK.

 • Chọn lại Chương, Khoản cho từng nhóm (nếu muốn).
 • Nhấn Lưu.

– Tổng hợp dự toán

Xem được tổng hợp các số liệu dự toán của đơn vị cấp dưới, số liệu kiểm tra của Phòng tài chính và Số chênh lệch giữa số nhu cầu và số kiểm tra.

1. Chọn tab Tổng hợp dự toán.

2. Xem số liệu Dự toán năm, Số kiểm và Chênh lệch để tiến hành Gửi phản hồi hoặc xác nhận Hoàn thành.

Bước 3: Xác nhận hoàn thành/gửi trả dự toán cho cấp dưới

Sau khi đã thực hiện kiểm tra dự toán thu – chi của đơn vị Xã/Phường, PTC có thể gửi góp ý phản hồi hoặc là chọn hoàn thành cho dự toán của đơn vị cấp dưới. 

– Trường hợp 1: Gửi phản hồi cho cấp dưới

1. Trường hợp Phòng tài chính kiểm tra và thấy cần gửi trả dự toán hay phản hồi lại cho đơn vị cấp dưới thì thực hiện như sau:

 • Nhấn Gửi phản hồi để gửi trả dự toán cho cấp dưới.
 • Nhập Nội dung góp ý cho cấp dưới.
 • Nhấn Đồng ý.

2. Trạng thái của biên bản sẽ là Đã gửi phản hồi, Phòng tài chính xem được biên bản bằng cách nhấn Xem biên bản. 

3. Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được phản hồi về dự toán PTC đã kiểm tra và chỉnh sửa lại dự toán để nộp lại cho PTC.

4. Sau khi cấp dưới nộp lại dự toán, PTC sẽ thực hiện kiểm tra như các thao tác hướng dẫn ở trên.

5. Sau khi PTC gửi phản hồi thành công thì đơn vị cấp dưới đó sẽ được chuyển sang tab Đang thảo luận.

– Trường hợp 2: Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới

1. Trường hợp PTC kiểm tra và không thấy cần gửi trả hay phản hồi lại cho đơn vị cấp dưới thì xác nhận hoàn thành kiểm tra cho đơn vị đó. 

 • Nhấn Hoàn thành.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới.

2. Trạng thái của biên bản sẽ là Đã hoàn thành, PTC xem được biên bản bằng cách nhấn Xem biên bản. 

3. Đơn vị đã được xác nhận hoàn thành kiểm tra sẽ được chuyển sang tab Đã hoàn thành để đơn vị cấp trên dễ dàng theo dõi.

Lưu ý: Trường hợp chưa Gửi phản hồi hoặc chưa Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán thì.

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đang kiểm tra.
 • Nhấn Xem biên bản để xem chi tiết.
 • Nhấn Xóa để xóa biên bản kiểm tra.
 • Sau khi xóa biên bản kiểm tra có thể lập lại bằng cách nhấn Tạo biên bản kiểm tra.

4. Trường hợp đã có kiểm tra trước đó và gửi phản hồi cho đơn vị cấp dưới thì thực hiện Tạo biên bản kiểm tra.

Cập nhật 06/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan