Phòng tài chính theo dõi giao

Giúp Phòng tài chính (PTC) thực hiện theo dõi số liệu phân bổ, số đã giao đầu năm và số chưa giao cho các đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

1. Để có thể theo dõi giao, phương án phân bổ phải ở trạng thái Đã phê duyệt, quyết định giao ở trạng thái Đã giao.

 • Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Theo dõi giao.
 • Có thể chọn thời điểm cần xem số liệu, tuy nhiên thời điểm đó phải trùng hoặc sau ngày phê duyệt phương án phân bổ và ngày giao dự toán.
 • Chọn đơn vị tính (ĐVT).

 • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số:
  • Xem được Số phân bổSố đã giao (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh).
  • Xem được tỉ lệ % Số đã giao và Số chưa giao.

 • Biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn: Xem được Số phân bổ (màu vàng) và Số chưa giao (màu xanh) theo nguồn: Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh.

1. Theo dõi Dự toán chi NS cấp huyện – đã phân bổ cho các đơn vị

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao:
 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm  Số chưa giao khi đã phân bổ cho các đơn vị cụ thể theo nguồn Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh.
– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo đơn vị:
 • Tích chọn Đơn vị.
 • Tùy chọn Lĩnh vực, Tính chất nguồn và Nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các đơn vị có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề, tính chất nguồn Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực:
 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Tùy chọn Đơn vị, Tính chất nguồn và Nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Trường THCS Misa, tính chất nguồn Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Trường THCS Misa.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ:
 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Tùy chọn Đơn vị, Lĩnh vực Tính chất nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại đơn vị Phòng tài chính kế hoạch MISA, lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Đơn vị: chọn Phòng tài chính kế hoạch MISA.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn An ninh và trật tự, an toàn xã hội.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.

2. Theo dõi Dự toán chi NS cấp huyện – đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ.

 • Chọn nội dung Dự toán chi NS Cấp huyện đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ.

– Xem tổng quan số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao:
 • Tích chọn Tổng quan.

 • Anh/chị có thể xem được:
  • Biểu đồ tròn Theo dõi tổng số và biểu đồ dạng cột nằm ngang Theo dõi theo nguồn.
  • Bảng số liệu thể hiện chi tiết Số phân bổ, Số giao đầu năm  Số chưa giao đã xác định nhiệm vụ chờ phân bổ theo nguồn Cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh.
– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo lĩnh vực:
 • Tích chọn Lĩnh vực.
 • Tùy chọn Tính chất nguồnNguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các lĩnh vực có phát sinh dự toán phân bổ tại tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên, nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Cân đối ngân sách địa phương.

– Xem số phân bổ, số giao đầu năm, số chưa giao theo nhiệm vụ:
 • Tích chọn Nhiệm vụ.
 • Tùy chọn Lĩnh vực, Tính chất nguồn và Nguồn cần xem.

Ví dụ: Theo dõi giao các nhiệm vụ có phát sinh dự toán phân bổ tại lĩnh vực An ninh và trật tự an toàn xã hội, tính chất nguồn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên, nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh.

 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Lĩnh vực: chọn An ninh và trật tự, an toàn xã hội.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Tính chất nguồn: chọn Kinh phí giao tự chủ/thường xuyên.
 • Nhấn vào dấu mũi tên tại bộ lọc Nguồn: chọn Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan