1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Phòng tài chính
 4. Phòng tài chính thiết lập và ban hành biểu mẫu

Phòng tài chính thiết lập và ban hành biểu mẫu

Các bước thực hiện:

A. Thiết lập biểu mẫu

1. Chọn menu Khác\Biểu mẫu ban hành.

2. Để thiết lập 1 biểu mẫu mới, anh/chị nhấn Thêm biểu mẫu.

3. Khai báo các thông tin cho biểu mẫu thêm mới:

 • Nhập Mã biểu mẫu, Ký hiệu báo cáo, Tên báo cáo.
 • Tích chọn các đơn vị cấp dưới mà PTC cần kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu.
 • Nhấn Lưu.

4. Tại màn hình thiết lập biểu mẫu cụ thể, anh/chị thực hiện Thiết lập dòng cột Thiết lập công thức cho biểu mẫu đó.

– Thiết lập dòng cột: anh/chị chọn từng tab Thiết lập cột, Thiết lập dòng, Thiết lập tiêu đề, Thiết lập chân chữ ký và nhập lần lượt các nội dung cụ thể. 

 • Thiết lập cột: 
  • Nhập Tên cột, chọn Thuộc cột.
  • Có thể tùy chọn cài đặt Kí hiệu cột.
  • Tích chọn Thông tin đơn vị vào dòng, cột có giá trị tương ứng (nếu có).
  • Chọn Cộng ngang hoặc Không cộng cho từng cột. Nếu chọn Cộng ngang thì phần mềm sẽ tự động cộng số liệu của tất cả các dòng thuộc cột đó.
  • Ngoài ra, có thể thao tác chọn thêm dòng, lên xuống 1 dòng hoặc xóa dòng (nếu cần).

 • Thiết lập dòng:
  • Nhập Tên dòng.
  • Tích chọn Thông tin đơn vị vào dòng, cột có giá trị tương ứng (nếu có).
  • Nhập số thứ tự cụ thể cho từng dòng.
  • Ngoài ra, có thể thao tác chọn thêm dòng, lên xuống 1 dòng hoặc xóa dòng (nếu cần).

 • Thiết lập tiêu đề: anh/chị thiết lập tiêu đề cho báo cáo bằng cách sử dụng các tùy chọn trên thanh công cụ.

 • Thiết lập chân chữ ký: anh/chị thiết lập chân chữ ký cho báo cáo bằng cách sử dụng các tùy chọn trên thanh công cụ.

– Thiết lập công thức: anh/chị nhập công thức Excel cụ thể cho các nội dung đã thiết lập. Nhấn Lưu mẫu.

B. Ban hành biểu mẫu

Sau khi thiết lập xong biểu mẫu, anh/chị thực hiện ban hành biểu mẫu xuống cho các đơn vị cấp dưới như sau:

1. Tích chọn các biểu mẫu cần ban hành. Nhấn Ban hành.

Lưu ý:

 • Chỉ ban hành được biểu mẫu đã thiết lập.
 • Có thể tích chọn ban hành nhiều biểu mẫu cùng lúc. 

2. Phần mềm đã mặc định sẵn Tiêu đề Nội dung ban hành, anh/chị có thể nhập lại nếu muốn. Nhấn Thông báo để ban hành biểu mẫu xuống cho các đơn vị cấp dưới.

3. Đối với các biểu mẫu chưa ban hành, anh/chị có thể thực hiện sửa thông tin hoặc xóa biểu mẫu.

4. Ngoài ra, anh/chị có thể sửa nội dung cụ thể của biểu mẫu bằng cách kích đúp chuột vào biểu mẫu đó.

5. Còn đối với các biểu mẫu đã ban hành, anh/chị chỉ có thể thực hiện sửa tích chọn các đơn vị mà PTC cần kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu và không được xóa.

Cập nhật 09/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan