Phòng Tài chính tổng hợp dự toán

Giúp PTC tự động tổng hợp dự toán các đơn vị xã/phường và quận/huyện.

Tổng hợp các đơn vị cấp xã/phường

1. Chọn menu Tổng hợp. Chương trình tự động tổng hợp dự toán của các đơn vị xã/phường.

2. Chọn Xem số liệu theo:

– Tổng hợp thu NSNN:

  • Nhấn vào các nội dung để xem chi tiết.

  • Nhấn vào nội dung để xem chi tiết các đơn vị.

– Tổng hợp chi NSNN:

  • Nhấn vào các nội dung để xem chi tiết.

  • Nhấn vào nội dung để xem chi tiết các đơn vị.

– Tổng hợp thu chi NS xã:

Tổng hợp các đơn vị cấp quận/huyện

1. Chọn menu Tổng hợp. Chương trình tự động tổng hợp dự toán của các đơn vị quận/huyện theo từng lĩnh vực.

2. Nhấn vào lĩnh vực để xem chi tiết theo đơn vị.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan