Danh mục Chi thường xuyên

Giúp đơn vị thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục để làm căn cứ lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Chi thường xuyên.

Thêm mới danh mục Chi thường xuyên

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Chi thường xuyên:

 • Nhập Mã nhiệm vụ, Tên nhiệm vụ (bắt buộc khai báo).
 • Chọn Thuộc nhiệm vụ (nếu có).
 • Tích chọn khoản chi này có thuộc danh mục chi Thực hiện cải cách tiền lương hoặc Chi chế độ, chính sách hay không.

3. Nhấn Lưu.

Nhập khẩu danh mục Chi thường xuyên

1. Nhấn Nhập khẩu.

2. Nhấn “tại đây” để tải file mẫu về máy.

3. Mở file mẫu vừa tải và khai báo đầy đủ thông tin.

4. Trên phần mềm, kép thả tệp hoặc nhấn “bấm vào đây” để tải file đã khai báo đầy đủ dữ liệu.

5. Nhấn Tiếp theo. Phần mềm chuyển sang bước 2. Kiểm tra dữ liệu.

6. Nhấn Tiếp theo. Nếu đã có bản ghi có dữ liệu trước đó (trùng Mã) thì chương trình sẽ hiển thị thông báo.

 • Nhấn để tự động cập nhật số liệu theo file nhập khẩu.
 • Nhấn Không để không cập nhật, giữ nguyên dữ liệu cũ đã có.

7. Phần mềm chuyển sang bước 3. Kết quả nhập khẩu. Nhấn Đóng.

Thiết lập Nhóm CLK (Chương Loại Khoản)

Giúp đơn vị thiết lập chương, loại, khoản cho các nhiệm vụ.

– Bước 1: Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản

Trước khi thiết lập nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi, anh/chị cần thiết lập các nhóm CLK trước: tích chọn sử dụng Nhóm CLK hoặc thêm mới Nhóm CLK nếu chưa có trong danh sách.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

– Bước 2: Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ chi

1. Nhấn Thiết lập nhóm CLK.

2.  Tùy chọn Thiết lập nhiệm vụ chi theo Nhiệm vụ hay theo nhóm Chương – Loại – Khoản.

– Thiết lập Theo nhiệm vụ:

 • Phần mềm hiển thị thiết lập nhiệm vụ theo Nhóm Chương – Loại – Khoản cấp trên ban hành.
 • Nếu muốn thiết lập thêm thì chọn nhiệm vụ chi trên danh sách. Nhấn Sửa.

 • Tích chọn/bỏ tích chọn các nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản khác.

– Thiết lập Theo nhóm Chương – Loại – Khoản:

 • Tích chọn Theo nhóm Chương – Loại – Khoản.
 • Phần mềm hiển thị thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản cho các nhiệm vụ chi cấp trên ban hành.
 • Nếu muốn thiết lập thêm thì chọn Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách. Nhấn Sửa.

 • Tích chọn các nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản này.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ chi khác.

3. Tại màn hình danh mục Chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi được thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản sẽ được hiển thị tại cột Nhóm CLK.

Anh/chị thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác như hướng dẫn ở trên.

Xóa danh mục Chi thường xuyên

Đơn vị chỉ xóa được danh mục Chi thường xuyên tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Chi thường xuyên.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn.

4. Nếu xóa danh mục cấp trên ban hành, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

5. Nếu xóa danh mục đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 23/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan