Danh mục Chi thường xuyên

I. Kiểm tra danh mục Chi thường xuyên

1. Vào menu Danh mục, chọn tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Chi thường xuyên.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Chi thường xuyên cấp trên ban hành.

II. Xóa danh mục Chi thường xuyên

*Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Chi thường xuyên tự thêm mới, không thể xóa danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.

2. Nhấn Có để chắc chắn xóa.

III. Thêm mới danh mục Chi thường xuyên

Nếu muốn bổ sung thêm danh mục Chi thường xuyên do thiếu hoặc xóa nhầm anh/chị thực hiện như sau:

1. Nhấn Thêm hoặc biểu tượng dấu cộng.

2. Khai báo các thông tin thêm mới:

  • Nhập Mã nhiệm vụ, Tên nhiệm vụ (bắt buộc), chọn Thuộc nhiệm vụ chi, Mục – tiểu mục (nếu có), Chế độ chính sách.
  • Tích chọn nhiệm vụ chi này có phải là nhiệm vụ Thực hiện cải cách tiền lương không.
  • Nhấn Lưu.

IV. Nhập khẩu danh mục Chi thường xuyên

Giúp đơn vị nhập khẩu nhanh danh mục Chi thường xuyên từ file excel vào phần mềm để tiết kiệm thời gian, công sức thêm mới từng danh mục.

1. Nhấn Nhập khẩu.

2. Nhấn “tại đây” để tải file mẫu về máy.

3. Mở file mẫu vừa tải và khai báo đầy đủ thông tin.

4. Trên phần mềm, kép thả tệp hoặc nhấn “bấm vào đây” để tải file đã khai báo đầy đủ dữ liệu.

5. Nhấn Tiếp theo. Phần mềm chuyển sang bước 2. Kiểm tra dữ liệu.

6. Nhấn Tiếp theo. Nếu đã có bản ghi có dữ liệu trước đó (trùng Mã) thì chương trình sẽ hiển thị thông báo:

  • Nhấn để tự động cập nhật số liệu theo file nhập khẩu.
  • Nhấn Không để không cập nhật, giữ nguyên dữ liệu cũ đã có.

7. Phần mềm chuyển sang bước 3. Kết quả nhập khẩu. Nhấn Đóng.

V. Thiết lập Nhóm CLK (Chương Loại Khoản).

Trước khi thiết lập nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi, anh/chị cần thiết lập các nhóm CLK trước. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

1. Nhấn Thiết lập nhóm CLK.

2. Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản Theo nhiệm vụ hay Theo Nhóm Chương – Loại – Khoản:

– Thiết lập Theo nhiệm vụ:

  • Chọn nhiệm vụ chi trên danh sách. Nhấn Sửa.

  • Tích chọn/bỏ tích chọn các nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ. Nhấn Lưu.

*Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản khác.

– Thiết lập Theo nhóm Chương – Loại – Khoản:

  • Tích chọn Theo nhóm Chương – Loại – Khoản.
  • Chọn Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách. Nhấn Sửa.

  • Tích chọn các nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản này. Nhấn Lưu.

3. Tại màn hình danh mục Chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi được thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản sẽ được hiển thị tại cột Nhóm CLK.

Anh/chị thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác như hướng dẫn ở trên.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan