Danh mục Mục lục ngân sách

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục, Nguồn kinh phí để làm căn cứ lập dự toán.

1. Kích đúp chuột vào Mục lục ngân sách: Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục, Nguồn kinh phí.

2. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 19/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan