1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Xã/Phường
  4. Xã lập Dự toán thu quan hệ tài chính

Xã lập Dự toán thu quan hệ tài chính

Giúp đơn vị cấp xã/phường lập dự toán thu khác như Thu bổ sung cân đối ngân sách, Thu bổ sung có mục tiêu, Thu kết dư từ ngân sách năm trước, Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Lập dự toán, chọn tab Lập dự toán.

2. Tại phần Dự toán thu quan hệ tài chính, nhấn Lập.

3. Phần mềm đã hiển thị sẵn các nội dung Thu quan hệ tài chính:

4. Xem số liệu tham khảo:

  • Để có căn cứ lập dự toán cho từng nhiệm vụ thu năm kế hoạch, anh/chị có thể tham khảo số liệu năm trước tại tab Số liệu tham khảo.

  • Nếu đơn vị chưa có số liệu tham khảo năm trước, anh/chị xem hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu năm trước tại đây.

5. Nhấn Sửa để nhập số dự toán năm kế hoạch các nội dung thu:

  • Thu bổ sung cân đối ngân sách.
  • Thu bổ sung có mục tiêu.
  • Thu kết dư từ ngân sách năm trước.
  • Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.

6. Nhấn Lưu.

Cập nhật 14/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan