Xã lập dự toán thu khác

Giúp đơn vị cấp xã/phường lập dự toán thu khác như Thu bổ sung cân đối ngân sách, Thu bổ sung có mục tiêu, Thu kết dư từ ngân sách năm trước, Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.

1. Vào menu Lập dự toán. 

2. Tại tab Lập dự toán\Dự toán thu khác, nhấn Lập.

3. Nhập số dự toán năm tương ứng với các nội dung thu:

  • Thu bổ sung cân đối ngân sách.
  • Thu bổ sung có mục tiêu.
  • Thu kết dư từ ngân sách năm trước.
  • Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.

4. Nhấn Lưu.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan