Phòng tài chính cân đối dự toán

Giúp PTC tự động cân đối thu chi ngân sách Xã, ngân sách Huyện và xem cân đối ngân sách toàn Huyện.

Các bước thực hiện:

Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

I. Cân đối ngân sách xã

1. Nhấn Cân đối tại phần Cân đối ngân sách xã.

2. Phần mềm tự động cân đối ngân sách xã:

3. Anh/chị có thể sử dụng chức năng Lọc để xem từng đơn vị xã.

II. Cân đối ngân sách huyện

1. Nhấn Cân đối tại phần Cân đối ngân sách huyện.

2. Phần mềm tự động cân đối ngân sách huyện:

III. Cân đối ngân sách toàn huyện

1. Nhấn Xem tại Cân đối ngân sách toàn Huyện.

2. Chuyên viên PTC xem được cân đối ngân sách toàn Huyện.

Cập nhật 11/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan