Phòng tài chính cân đối dự toán

Giúp PTC tự động cân đối thu chi ngân sách Xã, ngân sách Huyện và xem cân đối ngân sách toàn Huyện.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Phần Cân đối dự toán phần mềm tự động tổng hợp số liệu tại phần Lập dự toán thu và Lập dự toán chi. Để kiểm tra lại phần lập dự toán Thu anh/chị xem hướng dẫn tại đây, và xem lại lập dự toán Chi tại đây.

I. Xem Cân đối ngân sách Xã

1. Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

2. Nhấn Cân đối tại phần Cân đối ngân sách Xã.

3. Phần mềm tự động cân đối ngân sách xã.

4. Sử dụng chức năng Lọc để xem từng đơn vị xã.

II. Xem Cân đối ngân sách Huyện

1. Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

2. Nhấn Cân đối tại phần Cân đối ngân sách Huyện.

3. Phần mềm tự động cân đối ngân sách huyện.

III. Xem Cân đối ngân sách toàn Huyện

1. Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

2. Nhấn Xem tại Cân đối ngân sách toàn Huyện.

3. Chuyên viên Phòng tài chính xem được cân đối ngân sách toàn Huyện.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan