Phòng tài chính lập dự toán chi

Trường hợp các đơn vị nộp dự toán lên cho PTC nhưng thiếu hoặc chưa hợp lý nội dung nào thì PTC có thể lập dự toán chi từ dữ liệu kiểm tra hoặc lập mới dự toán.

1. Chi đầu tư

2. Chi thường xuyên

3. Chi CTMT, mục tiêu khác

4. Chi khác

Cập nhật 08/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan