1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Phòng tài chính
 4. Phòng tài chính kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu

Phòng tài chính kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu

Sau khi nhận được biểu mẫu cấp trên ban hành, các đơn vị cấp dưới sẽ thực hiện lập dự toán theo biểu mẫu và nộp lên cấp trên. Đơn vị cấp trên tiến hành kiểm tra và tổng hợp lại các biểu mẫu đó.

Các bước thực hiện:

A. Kiểm tra biểu mẫu

1. Chọn menu Khác\Biểu mẫu ban hành.

2. Tại tab Kiểm tra, anh/chị xem được trạng thái nộp và trạng thái kiểm tra theo từng đơn vị cấp dưới:

 • Chưa nộp: đơn vị chưa nộp bất cứ biểu mẫu nào.
 • Chưa hoàn thành: có ít nhất một biểu mẫu chưa hoàn thành kiểm tra.
 • Hoàn thành: tất cả các biểu mẫu của đơn vị đó đã hoàn thành kiểm tra.

4. Để thực hiện kiểm tra biểu mẫu, anh/chị chọn đơn vị có trạng thái Chưa hoàn thành.

5. Với các biểu mẫu có trạng thái Chưa kiểm tra, anh/chị thực hiện kiểm tra và có thể chỉnh sửa nội dung cho biểu mẫu.

 • Nhấn vào tên biểu mẫu Chưa kiểm tra.

 • Anh/chị kiểm tra các nội dung của biểu mẫu và nhấn Sửa để nhập lại thông tin (nếu muốn).

 • Nhấn Lưu.
 • Trường hợp biểu mẫu đã hợp lệ, anh/chị nhấn Hoàn thành. Còn nếu biểu mẫu có nhiều sai lệch cần cấp dưới lập lại, anh/chị nhấn Gửi trả để yêu cầu cấp dưới nộp lại.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành hoặc gửi trả biểu mẫu cho cấp dưới.

6. Với các biểu mẫu ở trạng thái Hoàn thành hoặc Đã gửi trả, anh/chị chỉ có thể xem dữ liệu và không thể chỉnh sửa.

Lưu ý: Nếu anh/chị có nhu cầu kiểm tra lại với các biểu mẫu ở trạng thái Hoàn thành thì nhấn vào biểu tượng kiểm tra lại => Biểu mẫu sẽ chuyển sang trạng thái Chưa kiểm tra, anh/chị thực hiện kiểm tra lại cho biểu mẫu đó.

B. Tổng hợp biểu mẫu

1. Tại tab Tổng hợp, anh/chị xem được danh sách các mẫu biểu và trạng thái hoàn thành, trạng thái nộp:

 • Chưa nộp: biểu mẫu chưa nộp lên cấp trên.
 • Đã nộp: biểu mẫu đã được nộp lên cấp trên.

2. Chọn Xem báo cáo để xem dữ liệu cụ thể của biểu mẫu:

3. Chọn Chi tiết để xem danh sách chi tiết tiến độ hoàn thành của các đơn vị cấp dưới. Phần mềm hiển thị 5 nhóm đơn vị kèm theo số lượng, trong đó:

 • Đơn vị cần hoàn thành: đơn vị được tích chọn khi thực hiện thêm biểu mẫu.
 • Đơn vị chưa nộp: đơn vị chưa nộp biểu này.
 • Đơn vị chưa kiểm tra: đơn vị đã nộp mà PTC chưa hoàn thành kiểm tra.
 • Đơn vị đã gửi trả: đơn vị đã nộp lên và PTC gửi trả, yêu cầu lập lại.
 • Đơn vị đã hoàn thành: đơn vị đã nộp lên và PTC xác nhận đã hoàn thành.

Lưu ý: với các đơn vị chưa kiểm tra, đã gửi trả đã hoàn thành, anh/chị có thể chọn vào tên đơn vị để xem cụ thể biểu mẫu.

4. Để thực hiện nộp biểu mẫu lên cấp trên, anh/chị tích chọn biểu cần nộp, nhấn Nộp biểu.

Lưu ý: 

 • Chỉ thực hiện nộp được các biểu mẫu ở trạng thái Chưa nộp.
 • Có thể tích chọn nộp nhiều biểu mẫu cùng lúc.

Cập nhật 12/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan