1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Phòng tài chính
 4. Phòng tài chính kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu

Phòng tài chính kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu

Sau khi nhận được biểu mẫu cấp trên ban hành, các đơn vị cấp dưới sẽ thực hiện lập dự toán theo biểu mẫu và nộp lên cấp trên. Đơn vị cấp trên tiến hành kiểm tra và tổng hợp lại các biểu mẫu đó.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Kiểm tra biểu mẫu

1. Chọn menu Khác\Biểu mẫu ban hành.

2. Tại tab Kiểm tra, anh/chị xem được trạng thái nộp và trạng thái kiểm tra theo từng đơn vị cấp dưới:

 • Chưa nộp: Đơn vị chưa nộp bất cứ biểu mẫu nào.
 • Chưa hoàn thành: Có ít nhất một biểu mẫu chưa hoàn thành kiểm tra.
 • Hoàn thành: Tất cả các biểu mẫu của đơn vị đó đã hoàn thành kiểm tra.

3. Để thực hiện kiểm tra biểu mẫu, anh/chị chọn đơn vị có trạng thái Chưa hoàn thành.

4. Nhấn vào tên biểu mẫu Chưa kiểm tra.

 • Nhấn Sửa để nhập lại thông tin (nếu muốn).

 • Nhấn Lưu.
 • Nếu biểu mẫu đã hợp lệ, nhấn Hoàn thành. Còn nếu biểu mẫu có nhiều sai lệch cần cấp dưới lập lại thì nhấn Gửi trả để yêu cầu cấp dưới nộp lại.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành hoặc gửi trả biểu mẫu cho cấp dưới.

5. Với các biểu mẫu ở trạng thái Hoàn thành hoặc Đã gửi trả, anh/chị chỉ có thể xem dữ liệu và không thể chỉnh sửa.

6. Nếu muốn kiểm tra lại các biểu mẫu ở trạng thái Hoàn thành thì nhấn vào biểu tượng kiểm tra lại => Biểu mẫu sẽ chuyển về trạng thái Chưa kiểm tra, anh/chị thực hiện kiểm tra lại cho biểu mẫu đó.

II. Tổng hợp biểu mẫu

1. Chọn tab Tổng hợp để danh sách các mẫu biểu và trạng thái hoàn thành, trạng thái nộp.

2. Chọn Xem báo cáo để xem dữ liệu cụ thể của biểu mẫu:

3. Chọn Chi tiết để xem danh sách chi tiết tiến độ hoàn thành của các đơn vị cấp dưới. Phần mềm hiển thị 5 nhóm đơn vị kèm theo số lượng, trong đó:

 • Đơn vị cần hoàn thành: Đơn vị được tích chọn khi thực hiện thêm biểu mẫu.
 • Đơn vị chưa nộp: Đơn vị chưa nộp biểu này.
 • Đơn vị chưa kiểm tra: Đơn vị đã nộp mà PTC chưa hoàn thành kiểm tra.
 • Đơn vị đã gửi trả: Đơn vị đã nộp lên và PTC gửi trả, yêu cầu lập lại.
 • Đơn vị đã hoàn thành: Đơn vị đã nộp lên và PTC xác nhận đã hoàn thành.

*Lưu ý: Với các đơn vị chưa kiểm tra, đã gửi trả đã hoàn thành, anh/chị có thể chọn vào tên đơn vị để xem cụ thể biểu mẫu.

4. Để nộp biểu mẫu lên cấp trên, anh/chị tích chọn các biểu cần nộp, nhấn Nộp biểu.

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan