Danh mục Thu NSNN

Giúp đơn vị thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục để làm căn cứ lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu NSNN.

Thêm mới danh mục Thu NSNN

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Thu NSNN.

3. Nhấn Lưu.

Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu NSNN

1. Kích đúp chuột vào nội dung Thu NSNN.

2. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục.

3. Nhấn Lưu.

Xóa danh mục Thu NSNN

Đơn vị chỉ xóa được danh mục thu NSNN tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành.

1. Tích chọn nội dung Thu NSNN.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan