Xã nộp và xem kết quả

Giúp đơn vị Xã nộp dự toán cho Phòng tài chính và xem kết quả nộp dự toán.

1. Vào menu Lập dự toán\Nộp và xem kết quả.

2. Nếu là lần đầu nộp dự toán thì nhấn Khởi tạo nộp.

3. Chương trình hiển thị Dự toán thu, Dự toán chi, tự động Tổng hợp dự toán.

– Dự toán thu:

– Dự toán chi:

– Tổng hợp dự toán:

4. Nhấn Nộp cấp trên để nộp dự toán cho Phòng tài chính.

– Đơn vị xem lại dự toán bằng cách nhấn Dự toán theo nhu cầu.

– Khi đơn vị cấp trên kiểm tra và gửi trả lại dự toán thì đơn vị cấp dưới xem được góp ý của cấp trên bằng cách nhấn Xem góp ý.

– Nếu chưa nộp dự toán lên cấp trên thì đơn vị có thể xóa lần nộp bằng cách nhấn Xóa.

=> Đơn vị sửa lại dự toán theo góp ý của đơn vị cấp trên và nộp lại bằng cách nhấn vào chức năng Tạo lần nộp.

Nhấn Nộp cấp trên để nộp dự toán cho Phòng tài chính.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan