Xã nộp và xem kết quả

Sau khi tổng hợp dự toán, đơn vị Xã nộp dự toán cho Phòng tài chính và xem kết quả nộp dự toán.

Xem video hướng dẫn tại đây: 

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Lập dự toán\Nộp và xem kết quả.

  • Nếu là lần đầu nộp dự toán thì nhấn Khởi tạo nộp.

  • Nếu không phải lần đầu nộp dự toán nhấn vào Tạo lần nộp.

2. Chương trình hiển thị các nội dung sau:

– Dự toán thu: 

– Dự toán chi: 

– Tổng hợp dự toán: 

3. Nhấn Nộp cấp trên để nộp dự toán cho Phòng tài chính.

– Đơn vị xem lại dự toán bằng cách nhấn Dự toán theo nhu cầu.

– Khi đơn vị cấp trên kiểm tra và gửi trả lại dự toán thì đơn vị cấp dưới xem được góp ý của cấp trên bằng cách nhấn Xem góp ý.

– Nếu chưa nộp dự toán lên cấp trên thì đơn vị có thể xóa lần nộp bằng cách nhấn Xóa.

=> Đơn vị sửa lại dự toán theo góp ý của đơn vị cấp trên và nộp lại bằng cách nhấn vào chức năng Tạo lần nộp.

4. Các trạng thái của dự toán như sau: 

  • Chờ duyệt: Là dự toán đã nộp lên Phòng tài chính nhưng Phòng tài chính chưa phản hồi kết quả phê duyệt.
  • Đã duyệt: Là dự toán đã nộp lên Phòng tài chính và đã được duyệt dự toán.

Lưu ý: Khi đơn vị đã được cấp trên duyệt dự toán thì không thể tạo lần nộp được.

  • Cần sửa: Là dự toán đã nộp lên Phòng tài chính và Phòng tài chính yêu cầu sửa lại dự toán để nộp lại.
  • Chưa nộp: Là dự toán đơn vị chưa nộp lên Phòng tài chính.
Cập nhật 14/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan