Xã/Phường in báo cáo

Phần mềm hỗ trợ Đơn vị Xã/Phường in được các báo cáo theo TT343, TT344/2016/TT-BTC

Các bước in báo cáo như sau:

IN BÁO CÁO THEO TT 343/2016/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

2. Anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ: In Biểu số 103/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

  • Chọn Phương án phân bổ.
  • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Nghìn đồng.
  • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

IN BÁO CÁO THEO TT 344/2016/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

2. Anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ: In Mẫu biểu số 01: Biểu cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

  • Chọn Phương án phân bổ cần in báo cáo.
  • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Triệu đồng.
  • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan