Danh mục Chi khác

Giúp đơn vị thêm mới danh mục dự án Chi khác để gửi cho cấp dưới lập dự toán.

I. Kiểm tra danh mục Chi khác.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào Chi khác.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Chi khác.

1. Chương trình mặc định đã mang đi sẵn các nội dung Chi khác. Anh/chị tích chọn sử dụng vào những nội dung cần thêm để gửi cho đơn vị cấp dưới. 

2. Có hai cách để thiết lập danh mục Chi khác.

Cách 1: 

  • Tích chọn một hoặc nhiều nội dung Chi khác.
  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các nội dung đã tích chọn.

Cách 2: 

  • Kích đúp vào nội dung ban hành cho đơn vị cấp dưới.
  • Tích Sử dụng/ Bỏ tích sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

III. Thêm mới danh mục Chi khác.

Để thêm mới danh mục Chi khác, anh/chị thực hiện như sau.

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Chi khác.

3. Nhấn Lưu.

IV. Xóa danh mục Chi khác.

Đơn vị muốn xóa danh mục Chi khác, anh/chị thực hiện như sau.

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Chi khác tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên đã ban hành xuống cấp dưới.

Chọn vào biểu tượng thùng rác bên cạnh nội dung chi cần xóa.

Cập nhật 23/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan