1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở tài chính kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu

Sở tài chính kiểm tra và tổng hợp biểu mẫu

Sau khi nhận được biểu mẫu cấp trên ban hành, các đơn vị cấp dưới sẽ thực hiện lập dự toán theo biểu mẫu và nộp lên cấp trên. Đơn vị cấp trên tiến hành kiểm tra và tổng hợp lại các biểu mẫu đó.

I. Kiểm tra biểu mẫu

1. Chọn menu Khác\Biểu mẫu ban hành.

2. Tại tab Kiểm tra, anh/chị xem được trạng thái nộp và trạng thái kiểm tra theo từng đơn vị cấp dưới:

 • Chưa nộp: Đơn vị chưa nộp bất cứ biểu mẫu nào.
 • Chưa hoàn thành: Có ít nhất một biểu mẫu chưa hoàn thành kiểm tra.
 • Hoàn thành: Tất cả các biểu mẫu của đơn vị đó đã hoàn thành kiểm tra.

3. Để kiểm tra biểu mẫu, chọn vào đơn vị có trạng thái Chưa hoàn thành.

4. Nhấn vào tên biểu mẫu có trạng thái Chưa kiểm tra.

 • Nhấn Sửa để nhập lại thông tin (nếu muốn).

 • Nhấn Lưu.
 • Nếu biểu mẫu đã hợp lệ, nhấn Hoàn thành. Còn nếu biểu mẫu có nhiều sai lệch cần cấp dưới lập lại thì nhấn Gửi trả để yêu cầu cấp dưới nộp lại.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành hoặc gửi trả biểu mẫu cho cấp dưới.

5. Nếu muốn kiểm tra lại các biểu mẫu có trạng thái Hoàn thành thì nhấn vào biểu tượng kiểm tra lại => Biểu mẫu chuyển về trạng thái Chưa kiểm tra, anh/chị thực hiện kiểm tra lại cho biểu mẫu đó.

II. Tổng hợp biểu mẫu

1. Chọn tab Tổng hợp để danh sách các mẫu biểu và trạng thái hoàn thành.

2. Chọn Xem báo cáo. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chi tiết như sau:

3. Chọn Chi tiết để xem danh sách chi tiết tiến độ hoàn thành của các đơn vị cấp dưới. Phần mềm hiển thị 5 nhóm đơn vị kèm theo số lượng, trong đó:

 • Đơn vị cần hoàn thành: Đơn vị được tích chọn khi thực hiện thêm biểu mẫu.
 • Đơn vị chưa nộp: Đơn vị chưa nộp biểu này.
 • Đơn vị chưa kiểm tra: Đơn vị đã nộp mà STC chưa hoàn thành kiểm tra.
 • Đơn vị đã gửi trả: Đơn vị đã nộp lên và STC gửi trả, yêu cầu lập lại.
 • Đơn vị đã hoàn thành: Đơn vị đã nộp lên và STC xác nhận đã hoàn thành.

*Lưu ý: Với các đơn vị chưa kiểm tra, đã gửi trả và đã hoàn thành, anh/chị có thể chọn vào tên đơn vị để xem cụ thể biểu mẫu.

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan