1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Sở tài chính
  4. Sở tài chính thiết lập thông tin đơn vị

Sở tài chính thiết lập thông tin đơn vị

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Thiết lập\Thông tin đơn vị.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn Mã QHNS và Tên đơn vị theo thông tin đơn vị đã đăng ký để mua bản quyền sử dụng phần mềm.

3. Phần mềm tự động lấy lên các thông tin anh/chị đã nhập khi bắt đầu sử dụng phần mềm: Chương, Cấp NS, Loại hình đơn vị, Địa chỉ,… Có thể chọn lại hoặc nhập thêm (nếu muốn).

*Lưu ý: thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập.

4. Đơn vị nhận báo cáo: bao gồm thông tin Mã QHNS, Tên đơn vị cấp trên mà đơn vị cần nộp báo cáo lên.

5. Tích chọn Kiểm tra dự toán chi Thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách nếu muốn kiểm tra dự toán chi tiết đến từng đơn vị con của các đơn vị HCSN chủ quản.

6.Tích chọn Phòng QLNS kiểm tra số liệu dự toán phòng HCSN nếu muốn phòng HCSN có thể tổng hợp số liệu và nộp lên phòng QLNS, giúp phòng QLNS kiểm tra phê duyệt biên bản tổng hợp của phòng HCSN.

7. Tích chọn Trưởng phòng phê duyệt dự toán sau khi chuyên viên thống nhất với đơn vị trực thuộc nếu muốn.

8. Tích chọn Đồng thời là đơn vị lập dự toán nếu đơn vị vừa thực hiện chức năng tổng hợp vừa thực hiện cả chức năng lập dự toán.

8. Nhấn Lưu.

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan