Danh mục Thu quan hệ tài chính

Giúp Sở tài chính thiết lập danh mục Thu quan hệ tài chính để ban hành cho đơn vị cấp dưới.

I. Kiểm tra danh mục Thu quan hệ tài chính

1. Vào menu Danh mục, tại Tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu quan hệ tài chính.

Lúc này phần mềm sẽ hiển thị các danh mục Thu quan hệ tài chính và đã được tích chọn sử dụng. 

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu quan hệ tài chính

1. Chương trình mặc định sẵn các nội dung thu quan hệ tài chính. Chương trình đã tích chọn sử dụng hết các nội dung thu quan hệ tài chính, đơn vị kiểm tra lại để thiết lập danh mục ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

2. Có hai cách để thiết lập các nội dung thu quan hệ tài chính.

Cách 1: Chọn một/nhiều nội dung Thu quan hệ tài chính. 

 • Tích chọn một hoặc nhiều nội dung.
 • Tích vào nội dung cha thì phần mềm mặc định lấy các nội dung thu con. Bỏ tích chọn vào nội dung con nào mà anh/chị không muốn sử dụng.
 • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các nội dung thu đã tích chọn.

Cách 2: Chọn một/nhiều nội dung Thu quan hệ tài chính.

 • Kích đúp vào nội dung thu ban hành cho đơn vị cấp dưới.
 • Tích vào nội dung cha thì phần mềm mặc định tích chọn các nội dung thu con. Bỏ tích chọn vào nội dung con nào mà anh/chị không muốn sử dụng.
 • Tích chọn Sử dụng.
 • Nhấn Lưu. 

 • Để tìm kiếm nhanh nhóm Chương – Loại – Khoản, anh/chị nhập tên vào mục tìm kiếm hoặc lọc theo Tất cả, Sử dụng hoặc Ngưng sử dụng.

III. Xóa danh mục Thu quan hệ tài chính.

Đơn vị nếu có nội dung Thu quan hệ tài chính muốn xóa, đơn vị thao tác như sau.

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được nội dung thu quan hệ tài chính tự thêm mới, không xóa được nội dung đã ban hành cho cấp dưới và nội dung mặc định của phần mềm.

 • Chọn vào biểu tượng thùng rác cạnh nội dung đó để xóa.

IV. Thêm danh mục Thu quan hệ tài chính

Nếu đơn vị xóa nhầm danh mục Thu quan hệ tài chính, hoặc muốn bổ sung thêm danh mục, đơn vị thao tác như sau:

 • Nhấn Thêm.
 • Khai báo các thông tin trên bảng Thêm mới Thu quan hệ tài chính
 • Nhấn Lưu. 

Cập nhật 08/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan