Danh mục Thu NSNN

Giúp Sở tài chính thiết lập danh mục Thu NSNN để ban hành cho đơn vị cấp dưới lập được dự toán thu NSNN.

I. Kiểm tra danh mục Thu NSNN.

1. Vào menu Danh mục\tại tab Danh mục\Kích đúp chuột vào danh mục Thu NSNN.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu NSNN.

Chương trình mặc định đã mang đi sẵn các nội dung thu NSNN. Chương trình đã tích chọn sử dụng hết các nội dung thu NSNN, đơn vị kiểm tra lại để thiết lập danh mục ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Để tích/bỏ chọn sử dụng danh mục Thu NSNN anh/chị thực hiện như sau:

  • Tích chọn một hoặc nhiều danh mục thu NSNN. 
    • Tích vào nội dung cha thì phần mềm mặc định lấy các nội dung thu con. Bỏ tích chọn vào nội dung con nào mà anh/chị không muốn sử dụng.
    • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các nội dung thu đã tích chọn.

Hoặc kích đúp vào nội dung thu ban hành cho đơn vị cấp dưới.

    • Tích chọn Sử dụng, nhấn Lưu. 

III. Xóa danh mục Thu NSNN

Đơn vị nếu có danh mục Thu NSNN muốn xóa, đơn vị thao tác như sau.

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục thu NSNN tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành.

1. Tích chọn một/nhiều nội dung Thu NSNN cần xóa.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm chọn Xóa để xóa. 

Hoặc chọn biểu tượng thùng rác cạnh nội dung cần xóa.

IV. Thêm danh mục Thu NSNN

Nếu đơn vị xóa nhầm danh mục Thu NSNN, hoặc muốn bổ sung thêm danh mục NSNN, đơn vị thao tác như sau:

1. Nhấn Thêm khai báo các thông tin trên bảng Thêm mới Thu NSNN, nhấn Lưu. 

hoặc là nhấn vào biểu tượng dấu cộng cạnh nội dung cha để thêm nội dung con.

V. Thiết lập cơ quan thu

Đơn vị thiết lập cơ quan ủy quyền tổ chức thực hiện thu NSNN. 

1. Nhấn vào Thiết lập cơ quan thu.

2. Nhấn Thêm cơ quan thu\nhập Tên và chọn Cấp cơ quan thu\Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập Cơ quan thu NSNN.

VI. Thiết lập tỷ lệ phân chia

Phần thiết lập tỷ lệ phân chia chỉ áp dụng cho các đơn vị Sở tài chính (ví dụ: Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa) muốn thiết lập tỷ lệ phân chia cho các đơn vị cấp dưới. Lưu ý: Khi thiết lập tỷ lệ phân chia đơn vị cấp dưới không sửa được chỉ tiến hành nhập liệu.

1. Nhấn vào Thiết lập tỷ lệ phân chia để tiến hành thiết lập tỷ lệ phần trăm các đơn vị cấp dưới được hưởng.

2. Chọn địa bàn cần thiết lập tỷ lệ phân chia, Chọn Cơ quan thu, Nội dung, Nhập % TW hưởng, % Tỉnh hưởng, % Huyện hưởng, % Xã hưởng. 

  • Chọn địa bàn mà cơ quan thu phải thu, tích chọn địa bàn, Nhấn Lưu.

  • Để thêm dòng anh/chị nhấn Thêm dòng, để thêm 1 dòng giống với dòng được thêm anh/chị nhấn Nhân bản. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa dòng. Sau đó anh/chị nhấn Lưu.

3. Lúc này trạng thái của đơn vị chuyển thành Đã thiết lập. Nếu anh/chị muốn sửa lại thông tin thiết lập tỷ lệ phân chia anh/chị nhấn Sửa.

  • Để lọc các đơn vị có trạng thái là Chưa thiết lập/Đã thiết lập anh/chị nhấn vào bộ lọc Trạng thái.

Cập nhật 02/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan