Dự toán Vay – Trả nợ

Giúp Sở tài chính lập kế hoạch Vay – Trả nợ ngân sách cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Dự toán Vay – Trả nợ.

2. Chọn Thiết lập nội dung báo cáo để thêm nội dung dự toán vay và trả nợ gốc.

  • Nhấn Thêm để thêm nội dung báo cáo.
  • Khai báo thông tin trên bảng Thêm nội dung, nhấn Lưu.

    • Để xóa nội dung, nhấn biểu tượng thùng rác.
    • Để sửa thông tin nội dung đã thêm, nhấn biểu tượng cây bút.

3. Nhập số dự toán vào các ô màu trắng, phần mềm sẽ tự động tính các ô màu xám.

4. Để ẩn/hiện cột thông tin anh/chị chọn Ẩn/hiện cột, tích chọn để hiện hoặc bỏ tích để ẩn cột thông tin.

5. Sau khi lập xong dự toán vay và trả nợ gốc, nhấn Lưu.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan