1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Lập dự toán cho các đơn vị không sử dụng phần mềm

Lập dự toán cho các đơn vị không sử dụng phần mềm

Giúp đơn vị Sở tài chính lập dự toán cho các đơn vị không sử dụng phần mềm.

I. Thiết lập đơn vị không sử dụng phần mềm

1. Vào menu Thiết lập\Đơn vị trực thuộc.

2. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc đơn vị.

 • Nhấn Thêm để thêm các đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm.
 • Khai báo các thông tin cho đơn vị trực thuộc.
 • Nhấn Lưu.

II. Lập dự toán cho các đơn vị không sử dụng phần mềm

1. Vào menu Kiểm tra\Chưa nộp dự toán.

2. Tình trạng đơn vị gồm Không dùng phần mềm Dùng phần mềm.

3. Nhấn Lập dự toán tại các đơn vị có trạng thái Không dùng phần mềm để lập dự toán.

4. Nhấn Lập tại Chi thường xuyên.

5. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại tính chất nguồn để thêm nội dung chi cần lập dự toán.

6. Tích chọn nội dung chi cần lập dự toán, nhấn Lưu

7. Thiết lập nhanh Nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ chi bằng cách tích chọn Thiết lập Nhóm CLK. Xem hướng dẫn tại đây.

8. Chọn nội dung cần nhập số dự toán:

  • Tích chọn vào biểu tượng cây bút hoặc chọn Sửa tại nội dung cần lập dự toán.

  • Chọn Nguồn, Tính chất, Cân đối/BSMT, nhập Số dự toán cho từng dòng chi tiết.
  • Nếu anh/chị muốn thêm một dòng chi tiết cho nội dung chi này có thể nhấn Thêm dòng hoặc Nhân bản.
  • Nhấn Lưu.

9. Tiếp tục lập dự toán cho các nội dung Chi thường xuyên khác tương tự như hướng dẫn ở trên.

10. Với nội dung Chi CTMT, Mục tiêu khác anh/chị thực hiện lập dự toán tương tự.

11. Sau khi lập xong dự toán, nhấn Hoàn thành để hoàn thành kiểm tra.

12. Dự toán của đơn vị sẽ chuyển về tab Đã hoàn thành.

*Lưu ý: Nếu đơn vị muốn sửa lại dự toán đã hoàn thành, anh/chị có thể chọn Hủy hoàn thành, đơn vị sẽ được chuyển sang tab Chưa nộp dự toán.

Cập nhật 15/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan