Phòng tài chính lập dự toán thu

Trường hợp các đơn vị cấp dưới nộp dự toán lên cho PTC nhưng thiếu hoặc chưa hợp lý nội dung nào thì PTC có thể lập dự toán từ dữ liệu kiểm tra hoặc lập mới dự toán.

Các bước thực hiện:

I. Lập dự toán thu NSNN

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán thu.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán thu NSNN.

3. Phần mềm sẽ hiển thị bảng dự toán thu NSNN theo số liệu PTC đã thực hiện kiểm tra:

4. Trường hợp anh/chị muốn hệ thống tự động lấy số liệu từ kết quả kiểm tra vào các cột số liệu tại màn hình lập dự toán của PTC thì nhấn Cập nhật số liệu.

Anh/chị nhấn Đồng ý trên câu thông báo để xác nhận cập nhật số liệu.

5. Để sửa dự toán thu cho một nội dung chi tiết nhất, anh/chị nhấn chọn vào nội dung đó, nhấn Sửa để nhập liệu chi tiết.

  • Thực hiện nhập dự toán chi tiết cho nội dung thu NSNN theo từng đơn vị trực thuộc vào các cột màu trắng, không cần nhập vào các cột màu xám.

  • Ngoài ra, nếu anh/chị muốn xóa nội dung thu thì nhấn vào biểu tượng Xóa. Nhấn để chắc chắn xóa.

6. Trường hợp PTC có nhu cầu tự lập thêm các nhiệm vụ không tổng hợp từ cấp dưới, chọn Thêm nội dung thu để thêm nội dung thu NSNN cần lập dự toán.

  • Tích chọn vào các nội dung thu cần thêm mới. 
  • Nhấn Thêm.
  • Thực hiện lập dự toán cho nội dung thêm mới tương tự như hướng dẫn ở trên.

7. Trường hợp muốn lập dự toán chi tiết theo cơ quan thu, anh/chị có thể nhấn biểu tượng Sửa ở cuối mỗi dòng đơn vị để chuyển sang chế độ nhập liệu dự toán thu NSNN theo cơ quan thu.

Lưu ý: Cần thiết lập cơ quan thu trước khi lập dự toán theo cơ quan thu. Xem hướng dẫn thiết lập cụ thể tại đây.

8. Sau khi nhập liệu xong, anh/chị nhấn Lưu.

9. Anh/chị thực hiện tương tự với các nội dung thu NSNN khác.

II. Lập dự toán thu khác

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán thu.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán thu khác.

3.  Chương trình sẽ lập dự toán thu khác theo số liệu STC đã thực hiện kiểm tra.

4. Nếu anh/chị muốn lấy số liệu từ kết quả kiểm tra các xã vào cột số liệu tương ứng ở phần B. Thu ngân sách xã thì nhấn Cập nhật số liệu thu NS xã. Nhấn Đồng ý trên câu thông báo để chương trình cập nhật số liệu.

5. Để sửa dự toán thu cho một nội dung chi tiết nhất, anh/chị nhấn chọn vào nội dung đó, nhấn Sửa để nhập liệu chi tiết cho nội dung thu khác.

  • Đối với các nội dung ở phần A. Thu ngân sách cấp huyện, phần mềm hiển thị 1 dòng Huyện, anh/chị nhập liệu tại cột Dự toán năm kế hoạch.

  • Đối với các nội dung ở phần B. Thu ngân sách cấp xã, phần mềm hiển thị các dòng đơn vị xã trực thuộc, anh/chị nhập liệu tại cột Dự toán năm kế hoạch.

6. Nhấn Lưu sau khi nhập liệu xong.

Cập nhật 14/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan