Danh mục Thu NSNN

Giúp Phòng tài chính thiết lập danh mục Thu NSNN để ban hành cho đơn vị xã/phường lập được dự toán thu NSNN.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu NSNN.

I. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu NSNN

1. Chương trình mặc định đã mang đi sẵn các nội dung thu NSNN. Anh/chị tích chọn sử dụng vào những nội dung thu cần thêm để gửi cho đơn vị cấp dưới. 

2. Có hai cách để thiết lập các nội dung thu NSNN:

– Cách 1: 

 • Tích chọn một hoặc nhiều khoản.
 • Tích vào nội dung cha thì phần mềm mặc định lấy các nội dung thu con. Bỏ tích chọn vào nội dung con nào mà anh/chị không muốn sử dụng.
 • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các nội dung thu đã tích chọn.

– Cách 2: 

 • Tích vào nội dung cha thì phần mềm mặc định lấy các nội dung thu con. Bỏ tích chọn vào nội dung con nào mà anh/chị không muốn sử dụng.
 • Kích đúp vào nội dung thu ban hành cho đơn vị cấp dưới.

 • Tích chọn Sử dụng.
 • Nhấn Lưu. 

3. Trường hợp muốn thêm một nội dung thu thì thực hiện như sau: 

 • Nhấn Thêm.
 • Chương trình đã mặc định sẵn danh mục Thu NSNN theo quy định. 
 • Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Thu NSNN.
 • Nhấn Lưu.

II. Xóa danh mục Thu NSNN

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục thu NSNN tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành.

1. Tích chọn nội dung Thu NSNN cần xóa.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn để chắc chắc xóa nhiệm vụ thu NSNN. 

III. Thiết lập cơ quan thu

Đơn vị thiết lập cơ quan ủy quyền tổ chức thực hiện thu NSNN. 

1. Nhấn vào Thiết lập cơ quan thu.

2. Nhấn Thêm cơ quan thu.

3. Nhập Tên và chọn Cấp cơ quan thu. 

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập Cơ quan thu NSNN.

IV. Thiết lập tỷ lệ phân chia

Đơn vị tiến hành thiết lập tỷ lệ phân chia để tự động tính toán phân chia giữa các cấp ngân sách khi lập dự toán và phân bổ.

1. Nhấn Tỷ lệ phân chia.

2. Chọn nội dung thu NSNN cần thiết lập.

3. Nhập số % tỷ lệ phân chia cho huyện và xã.

4. Nhấn Lưu.

 

 

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan