Lập quyết định giao dự toán

Sau khi lập phương án phân bổ và đã thảo luận với cấp dưới để ra quyết định giao dự toán thì PTC thực hiện giao dự toán cho đơn vị cấp dưới.

Chọn menu Phân bổ và giao dự toán\Giao dự toán.

Bước 1: Nhập tổng dự toán chi

1. Nhấn Nhập tổng dự toán chi.

2. Nhập Nội dung, Ngày giao, chọn phương án phân bổ đã lập trước đó.

3. Nhấn Lấy dữ liệu => chương trình đã lấy lên phương án phân bổ được chọn.

4. Nhấn Lưu.

Bước 2: Giao dự toán

1. Nhấn Giao dự toán.

2. Nhập Nội dung, Ngày giao, Loại: Giao đầu năm hay Giao trong năm.

3. Nhấn Thêm nội dung.

4. Lần lượt chọn các nội dung chi theo lĩnh vực.

5. Tích chọn các nhiệm vụ chi được giao dự toán.

6. Nhấn Lưu.

Bước 3: Xem tình hình giao dự toán và Sổ theo dõi giao dự toán

1. PTC xem được Tổng dự toán chi NSNN, Tổng dự toán đã giao, Dự toán còn lại chưa giao.

2. Chọn tab Sổ theo dõi giao dự toán để xem chi tiết.

– Sổ theo dõi theo nguồn và đơn vị:

– Sổ theo dõi theo loại chi và lĩnh vực:

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan