Phòng Tài chính lập quyết định giao

Sau khi thực hiện phân bổ, Phòng Tài chính có thể lập được quyết định giao và gửi cho các đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện:

I. Thêm quyết định giao

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Quyết định giao.

2. Chọn tab Quyết định giao để thêm mới quyết định giao từ phương án phân bổ dự toán của Sở Tài chính.

3. Chọn Thêm quyết định giao.

4. Nhập Tên quyết định giao, Số quyết định và chọn Phương án phân bổ được lấy từ danh sách Phương án phân bổ.

5. Phần mềm mặc định Loại giao là Giao đầu năm.

6. Chọn Ngày quyết định.

7. Phần mềm đang mặc định Loại giao là Giao đầu năm.

8. Nhấn Lưu.

II. Xem và giao quyết định phân bổ dự toán.

1. Nhấn Xem chi tiết để xem quyết định giao.

2. Mình hình hiển thị danh sách các đơn vị Ngân sách cấp huyện, Ngân sách cấp xã thuộc địa bàn Phòng Tài chính.

3. Anh/chị chọn phần Ngân sách cấp huyện hoặc Ngân sách cấp xã để xem số dự toán được phân bổ cho các đơn vị thuộc địa bàn Phòng Tài chính.

Lưu ý: Anh/chị chọn lần lượt từng đơn vị để xem và không được phép sửa lại.

4. Trường hợp anh/chị muốn giao phương án phân bổ này luôn thì nhấn Giao dự toán.

5. Trường hợp anh/chị muốn giao phương án phân bổ khác thì quay lại menu Quyết định giao.

  • Chọn phương án phân bổ dự toán.
  • Nhấn Giao.

Cập nhật 08/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan