1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Phòng tài chính
  4. Phân bổ
  5. Phòng Tài chính nhận phương án phân bổ từ Sở Tài chính

Phòng Tài chính nhận phương án phân bổ từ Sở Tài chính

Giúp Phòng tài chính nhận phương án phân bổ từ Sở tài chính. Phòng tài chính tiến hành kiểm tra lại để có căn cứ thêm phương án phân bổ ban hành cho đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán, chọn tab Nhận phương án từ cấp trên.

2. Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết nội dung phân bổ.

3. Phần mềm sẽ lấy lên nội dung phân bổ từ phương án phân bổ của đơn vị cấp trên bao gồm:

  • Thu NSNN trên địa bàn.
  • Tổng chi Ngân sách Huyện: Chi đầu tư phát triển, Chi thường xuyên, Chi dự phòng ngân sách, Chi tạo nguồn CCTL, Chi chuyển nguồn sang năm sau, Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ từ Ngân sách Tỉnh.
  • Bổ sung từ NS Tỉnh cho Ngân sách Huyện: Bổ sung cân đối ngân sách, Bổ sung có mục tiêu.
  • Thu kết dư từ Ngân sách năm trước.
  • Thu chuyển nguồn từ năm khác sang.

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan