STC cân đối dự toán

Giúp Sở tài chính (STC) tự động cân đối thu chi ngân sách Huyện, ngân sách Tỉnh và xem cân đối ngân sách toàn Tỉnh.

Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

Cân đối ngân sách Huyện

1. Nhấn Xem tại phần Cân đối ngân sách Huyện.

2. Phần mềm tự động cân đối ngân sách cấp Huyện:

Cân đối ngân sách Tỉnh

1. Nhấn Xem tại phần Cân đối ngân sách Tỉnh.

2. Phần mềm tự động cân đối ngân sách cấp Tỉnh:

Cân đối ngân sách toàn Tỉnh

1. Nhấn Xem tại phần Cân đối ngân sách toàn Tỉnh.

2. Chuyên viên STC xem được cân đối ngân sách toàn Tỉnh:

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan