STC cân đối dự toán

Giúp Sở tài chính (STC) tự động cân đối thu chi ngân sách Huyện, ngân sách Tỉnh và xem cân đối ngân sách toàn Tỉnh.

Xem phim hướng dẫn tại đây:

I. Cân đối ngân sách Huyện

Sau khi lập dự toán Thu, dự toán Chi phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu tại tab Cân đối dự toán và STC có thể xem Cân đối ngân sách Huyện để điều chỉnh thu/chi cho phù hợp.

1. Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

2. Nhấn Xem tại phần Cân đối ngân sách Huyện.

3. Phần mềm tự động cân đối ngân sách cấp Huyện:

4. Chọn Lọc, chọn đơn vị cần xem Cân đối ngân sách, nhấn Áp dụng.

II. Cân đối ngân sách Tỉnh

Sau khi lập dự toán Thu, dự toán Chi phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu tại Tab Cân đối dự toán và STC có thể xem Cân đối ngân sách Tỉnh để điều chỉnh thu/chi cho phù hợp.

1. Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

2. Nhấn Xem tại phần Cân đối ngân sách Tỉnh.

3. Phần mềm tự động cân đối ngân sách cấp Tỉnh:

III. Cân đối ngân sách toàn Tỉnh

Sau khi lập dự toán Thu, dự toán Chi phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu tại Tab Cân đối dự toán và STC có thể xem Cân đối ngân sách Tỉnh để điều chỉnh thu/chi cho phù hợp.

1. Chọn menu Lập và cân đối\Cân đối dự toán.

2. Nhấn Xem tại phần Cân đối ngân sách toàn Tỉnh.

3. Chuyên viên STC xem được cân đối ngân sách toàn Tỉnh:

Cập nhật 15/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan