Sở Tài chính in báo cáo

Phần mềm hỗ trợ Sở Tài chính in được các báo cáo theo TT342, TT 343, Nghị định 31.

Các bước in báo cáo như sau:

IN BÁO CÁO THEO TT 342/2016/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 342/2016/TT-BTC.

2. Anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ: In Mẫu biểu số 31: Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Xem theo: Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị.
 • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Triệu đồng.
 • Chọn Ngân sách Ngân sách Toàn Tỉnh hay Ngân sách Huyện.
 • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

IN BÁO CÁO THEO TT 343/2016/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

2. Anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ: In Mẫu biểu số 33: Biểu số 33/CK-NSNN.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Phương án phân bổ cần in báo cáo.
 • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Triệu đồng.
 • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

IN BÁO CÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2017/NĐ-CP

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Nghị định 31/2017/NĐ-CP.

2. Anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ: In Mẫu biểu số 15: Cân đối ngân sách địa phương.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Xem theo: Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị.
 • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Triệu đồng.
 • Chọn Ngân sách Ngân sách Toàn Tỉnh, Ngân sách cấp Tỉnh hay Ngân sách Huyện.
 • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan