Sở tài chính lập dự toán chi

Trường hợp các đơn vị nộp dự toán lên cho Sở tài chính (STC) nhưng thiếu hoặc chưa hợp lý nội dung nào thì STC có thể lập dự toán chi từ dữ liệu kiểm tra hoặc lập mới dự toán.

I. Lập dự toán chi đầu tư

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán chi.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán chi đầu tư.

3. Phần mềm tự động lấy lên số dự toán chi đầu tư đã thực hiện kiểm tra.

4. Để lập lại dự toán chi thì chọn nội dung cần lập dự toán, nhấn vào biểu tượng sửa.

5. Chọn lại bộ MLNS: Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT (nếu muốn).

6. Nhấn Lưu.

7. Có thể nhập lại số dự toán chi năm cho từng đơn vị (nếu muốn).

8. Nhấn Lưu.

II. Lập dự toán chi thường xuyên

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán chi.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán chi thường xuyên.

3. Nhấn Lập để lập dự toán cho từng lĩnh vực.

4. Phần mềm tự động lập dự toán chi thường xuyên từ số đã kiểm tra.

5. Để lập lại dự toán chi thì chọn nội dung cần lập dự toán, nhấn vào biểu tượng sửa.

6. Chọn lại bộ MLNS: Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT (nếu muốn).

7. Nhấn Lưu.

8. Có thể nhập lại số dự toán chi năm cho từng đơn vị (nếu muốn).

9. Nhấn Lưu.

III. Lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán chi.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán chi CTMT, mục tiêu khác.

3. Nhấn Lập để lập dự toán cho từng lĩnh vực.

4. Phần mềm tự động lập dự toán từ số đã kiểm tra.

5. Để lập lại dự toán chi thì chọn nội dung cần lập dự toán, nhấn vào biểu tượng sửa.

6. Chọn lại bộ MLNS: Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT (nếu muốn).

7. Nhấn Lưu.

8. Có thể nhập lại số dự toán chi năm cho từng đơn vị (nếu muốn).

9. Nhấn Lưu.

IV. Lập dự toán chi khác

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán chi.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán chi khác.

3. Phần mềm tự động lấy lên số dự toán chi khác đã thực hiện kiểm tra.

4. Để lập lại dự toán chi thì chọn nội dung cần lập dự toán, nhấn vào biểu tượng sửa.

5. Chọn lại bộ MLNS: Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT (nếu muốn).

6. Nhấn Lưu.

7. Có thể nhập lại số dự toán chi năm cho từng đơn vị (nếu muốn).

8. Nhấn Lưu.

Cập nhật 08/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan