1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở Tài chính lập quyết định giao

Sở Tài chính lập quyết định giao

Sau khi thực hiện phân bổ, Sở Tài chính có thể lập được quyết định giao và gửi cho các đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện:

I. Thêm quyết định giao

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Quyết định giao.

2. Chọn tab Quyết định giao để thêm mới quyết định giao từ phương án phân bổ dự toán của Sở Tài chính.

3. Chọn Thêm quyết định giao.

4. Nhập Tên quyết định giao, Số quyết định và chọn Phương án phân bổ được lấy từ danh sách Phương án phân bổ.

5. Phần mềm mặc định Loại giao là Giao đầu năm.

6. Chọn Ngày quyết định.

7. Phần mềm đang mặc định Loại giao là Giao đầu năm.

8. Nhấn Lưu.

II. Lập quyết định giao

1. Nhấn Xem chi tiết để tiến hành lập quyết định giao.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các đơn vị Ngân sách cấp tỉnh, Ngân sách cấp huyện thuộc địa bàn Sở Tài chính.

– Ngân sách cấp tỉnh

Anh/chị nhập số phân bổ giao cho các đơn vị Ngân sách cấp tỉnh, bao gồm: Chi thường xuyên, BSMT từ NSTW, Thu Phí, Lệ phí. Chi từ nguồn phí để lại. 

Chi thường xuyên

1. Chọn đơn vị thuộc đơn vị Ngân sách cấp tỉnh. 

Ví dụ: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Định.

2. Chọn tab Chi thường xuyên.

3. Nhấn Sửa để tiến hành lập quyết định giao cho đơn vị.

 Lưu ý: Phần mềm tự động lấy lên Tên nhiệm vụ chi, Tên lĩnh vực, Khoản, Tính chất nguồn từ danh mục Chi thường xuyên.

4. Chọn Nội dung (Phần mềm sẽ hiển thị danh mục Nhiệm vụ chi thường xuyên tại Danh mục)

5. Chọn Lĩnh vực – Sự nghiệp.

6. Chọn Khoản.

7. Chọn Tính chất nguồn.

8. Nhập số Nguồn CCTL & nguồn thu để chi Lương, Số tiết kiệm 10% Đơn vị được sử dụng cho từng nhiệm vụ chi.

9. Phần mềm tự động tính Tổng dự toán.

10. Nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới.

11. Nhấn vào biểu tượng nhân bản để sao chép thêm 1 dòng khác hoặc nhấn biểu tượng xóa để xóa bỏ nội dung đó đi.

12. Nhấn Lưu.

BSMT từ NSTW

1. Chọn đơn vị thuộc đơn vị Ngân sách cấp tỉnh. 

Ví dụ: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Định.

2. Chọn tab BSMT từ NSTW.

3.  Nhấn Sửa để tiến hành lập quyết định giao cho đơn vị Ngân sách cấp tỉnh.

4. Chọn Nội dung (Phần mềm sẽ hiển thị danh mục Nhiệm vụ chi thường xuyên tại Danh mục)

5. Chọn Tên nhiệm vụ tại cột Nội dung,

6. Chọn Lĩnh Vực- Sự nghiệp

7. Chọn Khoản.

8. Chọn Tính chất nguồn.

9. Nhập số Dự toán cho từng nhiệm vụ chi. Phần mềm tự động tính Tổng dự toán.

10. Nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới.

11. Nhấn vào biểu tượng nhân bản để sao chép thêm 1 dòng khác hoặc nhấn biểu tượng xóa để xóa bỏ nội dung đó đi.

12. Nhấn Lưu.

Thu Phí, Lệ phí

1. Chọn đơn vị thuộc đơn vị Ngân sách cấp tỉnh. 

Ví dụ: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Định.

2. Chọn tab Thu Phí, Lệ phí.

3.  Nhấn Sửa để tiến hành lập quyết định giao cho đơn vị Ngân sách cấp Tỉnh.

4. Nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới.

5. Chọn Nội dung. (Cột Sự Nghiệp thu sẽ được lấy lên từ danh mục Thu phí, Lệ phí đã được anh/chị thiết lập từ trước đó)

Lưu ý: Trường hợp khi thiết lập danh mục Phí, Lệ phí anh/chị không thiết lập Sự nghiệp thu thì khi thiết lập quyết định giao cột Sự nghiệp thu sẽ để trống.

6. Nhập Số dự toán thu.

7. Nhập Tỷ lệ nộp NSNN.

8. Phần mềm tự động tính Số nộp NSNN, Số được để lại Tổng các nội dung dự toán.

9. Nhấn vào biểu tượng nhân bản để sao chép thêm 1 dòng khác hoặc nhấn biểu tượng xóa để xóa bỏ nội dung đó đi.

10. Nhấn Lưu.

Chi từ nguồn phí để lại

1. Chọn đơn vị thuộc đơn vị Ngân sách cấp tỉnh. 

Ví dụ: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Định.

2. Chọn tab Chi từ nguồn phí để lại.

 Lưu ý: Phần mềm tự động lấy lên Sự nghiệp thuNguồn phí được để lại được từ dữ liệu Thu Phí, Lệ phí.

3.  Nhấn Sửa để tiến hành lập quyết định giao cho đơn vị Ngân sách cấp tỉnh.

4. Nhập số % Nguồn CCTL và số Nguồn CCTL cho từng nhiệm vụ chi. Phần mềm tự động tính cột Đơn vị được sử dụng.

5. Nhấn Lưu.

– Ngân sách cấp huyện

Anh/chị chọn phần Ngân sách cấp huyện để xem số dự toán được phân bổ cho các đơn vị quận/huyện/thị xã thuộc địa bàn Sở Tài chính.

Lưu ý: Anh/chị chọn lần lượt từng đơn vị để xem và không được phép sửa lại.

III. Giao quyết định phân bổ dự toán

1. Giao dự toán

1. Để giao quyết định, anh/chị thực hiện như sau:

 • Chọn Quyết định giao.
 • Nhấn Giao dự toán.

2. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo giao dự toán thành công và trạng thái đã giao tại quyết định giao phân bổ dự toán.

2. Thu hồi dự toán

1. Đối với quyết định giao thuộc loại Giao đầu năm đang được mặc định trên phần mềm, anh/chị sẽ chỉ được giao một lần.

2. Trường hợp muốn giao một quyết định khác thì anh/chị cần phải Thu hồi quyết định đã giao. Để thu hồi thì thực hiện như sau:

 • Nhấn vào Thu hồi.

 • Phần mềm hiển thị thông báo thu hồi dự toán thành công. Anh/chị tiến hành giao quyết định khác. 

3. Xóa quyết định giao 

– Trường hợp anh chị chưa giao quyết định dự toán thì thực hiện xóa như sau:

 • Chọn quyết định muốn xóa.
 •  Nhấn vào biểu tượng thùng rác.
 • Nhấn để chắc chắn xóa.

– Không thể xóa quyết định đã giao. Muốn xóa thì anh chị cần thu hồi lại quyết định giao đó.

 • Anh/chị thực hiện thu hồixóa như ở trên đã hướng dẫn.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan