Thu HĐSN và dich vụ

Giúp đơn vị thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục Thu HĐSN, dịch vụ để gửi cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu HĐSN, dịch vụ.

Thêm mới danh mục Thu HĐSN, dịch vụ

1. Nhấn Thêm mới.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Thu HĐSN, dịch vụ.

3. Nhấn Lưu.

Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu HĐSN, dịch vụ

1. Kích đúp chuột vào nội dung Thu HĐSN, dịch vụ.

2. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục.

3. Nhấn Lưu.

Xóa danh mục Thu HĐSN, dịch vụ

Đơn vị chỉ xóa được danh mục Thu HĐSN, dịch vụ tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Thu HĐSN, dịch vụ.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Có.

4. Nếu xóa danh mục đã ban hành cho cấp dưới hoặc đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 21/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan