Thu phí, lệ phí

Giúp đơn vị thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục thu phí, lệ phí để gửi cho cấp dưới lập dự toán.

I. Kiểm tra danh mục Thu phí, lệ phí.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu phí, lệ phí.

3. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị danh mục Thu phí, lệ phí và đã được mặc định tích chọn sử dụng.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Phí, lệ phí.

1. Vào menu Danh mục, tại Tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Phí, lệ phí.

3. Kích đúp chuột vào nội dung Phí, lệ phí. Tích chọn/bỏ tích chọn sử dụng nội dung Phí, lệ phí. Sau đó anh/chị nhấn Lưu.

4. Hoặc có thể Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng nhiều nội dung phí, lệ phí sau đó nhấn chuột phải chọn sử dụng hoặc là ngưng sử dụng.

III. Xóa danh mục Phí, lệ phí.

Khi có danh mục đơn vị không sử dụng muốn xóa, anh/chị thực hiện như sau: 

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được nội dung Phí, lệ phí tự thêm mới, không xóa được nội dung cấp trên ban hành và nội dung đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Phí, lệ phí.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấnđể xóa danh mục.

4. Nếu xóa danh mục đã ban hành cho cấp dưới hoặc phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

IV. Thêm mới danh mục Phí, lệ phí.

Trường hợp đơn vị xóa nhầm, có thể thêm danh mục Phí, lệ phí như sau.

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Phí, lệ phí.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 04/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan